ДОПК. ЗХУ. Цесия.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Доставка на софтуер за фирма от ЕС, нерегистрирана по ДДС, при регистрация за прилагане на режим в съюза

ЗДДС. Въпрос. Фирма „Х“ е регистрирана по ЗДДС, има постоянен адрес и обичайно пребиваване в България. Същата ще извършва доставка на софтуер за фирма „Y“ в Кипър, която не е регистрирана по ДДС. Стойността на сделката е 18 000 евро, като същата ще бъде документирана с издаването на 2 фактури по 9 000 евро. Фирма „Х“ има регистрация за прилагане на режим в съюза (MOSS) по чл. 156 от ЗДДС. В този контекст:

 

 1. Как трябва да се фактурира продажбата на софтуера, какъв трябва да е размерът на начисленото ДДС и какви реквизити трябва да съдържа фактурата?
 2. Какво е основанието за начисляване на ДДС и задължителен текст, който трябва да се посочи в издадената към клиента в Кипър фактура?
 3. Фактурата, която ще се издаде трябва ли да се декларира в справките декларации по ЗДДС и ако да, в коя клетка?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на щета, нанесена на хотел от турист

ЗДДС. Въпрос. Турист е нанесъл щети на хотел като е счупил вратата на стаята, стол, чаши и др. Как следва да се документира сумата, която туристът ще плати на хотела? Следва ли да се издаде фактура и с каква данъчна ставка 0% или 20 %. 

 

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно отразяване в отчетните регистри на фактури за финансови услуги на VISA и Mastercard

ЗДДС. Въпрос. През м. юни са осчетоводени и отразени с протоколи в дневниците по ДДС фактури за финансови услуги на VISA и Mastercard. Независимо, че са освободени сделки по ДДС, в протоколите е посочено като основание за начисляване на данъка чл. 82 ал. 2-5. По този начин данъчните основи на фактурите са отразени като протоколи в колона 9 в дневника на покупките (клетка 30 от Справката - декларация и колона 24 в дневника на продажбите (клетка 19 от Справката - декларация).

 

Финансовите услуги, които са въведени по този начин са следните:

 

1. По фактура на VISA:
 - месечна такса достъп;
 - 3-месечна такса за обслужване;
 - месечна такса сървър;
 - месечен абонамент за виза Онлайн /такса достъп/
 - базисни такси за сертифициране.

 

2. По фактури на Mastercard:
 - седмични такси за клиринг;
 - месечна такса SAFE;
 - месечна такса съобщения;
 - такса контрол висок риск.

 

Въпросите са:

 

 1. Трябва ли финансовите услуги, съгласно чл. 46 от ЗДДС, които са освободени доставки, да бъдат включвани с протокол за самоначисление освен в дневника на покупките и в дневника на продажбите?
 2. При положение, че трябва при самоначисляването по протокол 117 да се включва ДДС с нулева стойност на освободените финансови услуги в дневника на покупките, както и в дневника на продажбите, то тогава данъчната основа ще се отрази в клетка 19 на Справка -декларацията по ЗДДС при продажбите и в клетка 30 в Справката – декларация при покупките.
 3. В края на годината оборотите в дневника на продажбите, получени при самоначислението в клетка 19 ще трябва ли да се включат при изчисляване на коефициента по чл. 73 от ЗДДС при положение, че те не са генерирани от извършени продажби?
   

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Документиране при декларирани фактури при сгрешен контрагент за минали периоди

ЗДДС. Въпрос. Казусът е следният:

 

 1. Юридическо лице регистрирано по ЗДДС издава три фактури за продажба на стоки през месец юни на друго юридическо лице, което няма регистрация по ЗДДС. Съответно издателя декларира фактурите в дневника за месец юни.

През месец юли се оказва, че фактурите следва да са издадени на друго юридическо лице.

 

Как е правилно документално да се оформят операциите:

 

- с някакъв вид документ аналогичен на кредитно известие фактурираните стоки през юни, следва да се кредитират и да се върнат в наличност в складовата програма на продавача, като този документ не се включва в дневниците по ЗДДС;

- да се издаде Протокол по чл. 116 ал 4 от ЗДДС в който да се опише причината за анулиране и на три реда трите фактури с обратен знак "-" и да се опише, че ще издадат нови фактури или нещо друго (какви са точните реквизити на въпросния протокол) протоколът се включва на един ред в дневника на продажби по ЗДДС със знак "-" с общите суми по фактурите;

- издава се нова фактура на коректния документ с настоящата дата и се включва в дневника.

 

 1. Юридическо лице има нов клиент, който клиент дава данни за фактура. В продължение на 4 месеца продавачът издава фактури на новия клиент, част от фактурите към днешна дата са погасени, докато в един момент се обажда управителят на юридическото лице, за да каже, че всъщност неправомерно сме издавали фактурите на тази фирма и те не са били уведомени, лицето подало данните потвърждава, че е станало недоразумение.

Как следва да канселираме фактурите, издадени към грешното юридическо лице и да ги издадем отново към ново лице - с анулиране или кредитни известия?

 

В случая има и постъпили плащания в брой, следва ли да се сторнираме касовите бележки или ако се издаде протокол за анулиране на база на него може да се използват касовите бележки за новите фактури?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на унищожени при превоз стоки, внесени от Турция

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма купува стока от турска фирма, като доставката от Турция е възложена на българска транспортна фирма. Транспортната фирма при превоза уврежда 90 % от стоката. Транспортната фирма признава вината и я поема.

 

Получена е фактура от турската фирма за закупени стоки.

 

Въпросите са:

 

 1. Ще си начисляваме ли ДДС и съответно ще го внасяме ли?
 2. Транспортната фирма ни накара да напишем върху ЧМР-то унищожените стоки. Какво правим със стоките?
 3. И изобщо какви процедури трябва да предприемем като получател на унищожени и негодни за използване стоки, относно ЗДДС? 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране посредническа услуга

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма е посредник в тристранна операция на стоки, превозвани от Италия за Гърция. Българското дружество получава и фактура за комисионна от друго българско дружество, регистрирано по ЗДДС - посредник в сделката с гръцката фирма.

 

Къде е мястото на изпълнение на доставката на посредническата услуга при положение, че е свързана с доставка на стоки по тристранна операция?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Документиране на сума за рентно плащане за т. нар. „бели петна“

ЗДДС. Въпрос. Дружеството е собственик на земеделски земи. Получило е по банков път сума за рентно плащане за т. нар. „бели петна“ за стопанските 2015/ 2019 г. съгласно чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ.

 

Следва ли да се издава документ фактура или протокол и съответно да се включат в дневника за продажбите по ЗДДС?

 

Ако следва да се издаде, кой е получателят – Областна дирекция „Земеделие“, от която са получени парите, или от действителния ползвател на земите?

 

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Разграничаване на износ и ВОД

ЗДДС. Въпрос. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в България, продава стока на американска фирма с ДДС регистрация там. Стоката от склада в България се транспортира от спедиторска фирма до склад на американската фирма на пристанище Ротердам-Холандия, от където след като се оформят групажи с контейнери, стоката се изнася по море до Америка. Издадено е ЧМР, в което е посочено движението на стоката от България до Ротердам с получател - американската фирма. Стоката е платена от американската фирма, но като износ нямаме митническа деклрация, а като ВОД –фирмата няма валиден ДДС номер от ЕС.

 

 1. Това износ или ВОД е?
 2. Какви документи следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на нашето законодателство?
 3. Фактурата трябва ли да е с начислено ДДС или без? 
 4. Освен фактурата, какви други документи са ни необходими, за да сме изрядни?

 

Пак уточняваме - не правим износ. Американската фирма го прави под общ документ с друга стока. 

 

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно регистрация и в България на клон на ЮЛНЦ, регистриран по ДДС в държава от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Юридическо лице с нестопанска цел е регистрирало клон в държава членка на Европейския съюз. Клонът е регистриран за целите на ДДС в тази държава.

 

Това поражда ли задължение за регистрация по ДДС на лицето и в България?

 

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18. Относно промяната в дефиницията на пощенски паричен превод

Наредба № Н-18. Въпрос. С последните промени в Закона за пощенските услуги (обнародвани в Държавен вестник, бр. 53 от 05.07. 2019 г.), дефиницията на пощенски паричен превод, въведена в т. 9 на §1 на Допълнителните разпоредби се изменя така: „Пощенски паричен превод“ е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор, лицензиран по чл. 39, т. 3, подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.“

 

Въпросът е трябва ли направената промяна да се разбира, че за получени суми от клиенти с пощенски паричен превод трябва да се издава касова бележка, след като лицензираният оператор е задължен да предава събраните суми на доставчика само в брой?

 

           

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

ЗКПО. Подаване на данъчна декларация за последния данъчен период при заличаване поради несъстоятелност

ЗКПО. Въпрос. Според чл. 161, ал. 1 от ЗКПО: „Последният данъчен период на данъчно задълженото лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, обхваща времето от 01 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването.“

 

Коя дата следва да приемем за дата на заличаването, при положение, че решението на съда за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството е от 12.07.2019 г., това решение е публикувано на 15.07.2019 г., от датата на публикуване в Търговския регистър започва да тече седемдневен срок за обжалване на решението и след изтичане на този срок би следвало да се заличи дружеството .

 

Вторият ни въпрос е свързан с това кой може да подаде данъчната декларация за последния данъчен период. Според чл. 161, ал. 7 от ЗКПО: „Представляващият данъчно задълженото лице през последния данъчен период – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицираното дружество или осигурителна каса, декларира и внася удържания от имуществото на данъчнозадълженото лице дължим данък за този период.“ Ние като счетоводна фирма имаме пълномощно от синдика, да подаваме декларации към НАП, но в същото време синдикът вече е с прекратени правомощия. Можем ли ние да подадем тази последна декларация, подписана с нашия електронен подпис по имейл адрес на съответния офис на НАП?

 

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗДДФЛ. Третиране на помощи в полза на регистрираните ветеринарни лекари по програми по профилактика, надзор и ликвидиране на болести по животните

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице, което е ветеринарен лекар и извършва дейност като лице, упражняващо свободна професия има сключен договор с Областна дирекция по безопасност на храните за изпълнение на мерките по Националната програма по профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози в частта, определена за регистрираните ветеринарни лекари. Изплащането на средствата за изпълнение на мерките се извършва съгласно Схема за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнението на мерките на програмата, нотифицирана от Европейската комисия. Средствата на регистрираните ветеринарни лекари за покриване на разходите по изпълнение на мерките, предвидени в държавната помощ, се изплащат от Държавен фонд „Земеделие“ чрез Българската агенция по безопасност на храните.

 

В тази връзка какво е данъчното третиране на изплатените по този ред средства на ветеринарните лекари?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Предоставяне на бързи кредити, чрез сключване на договор за покупко - продажба на МПС, с последващ договор за обратен лизинг

ЗДДФЛ. Въпрос. Дружество извършва дейност по финансиране на физически лица като им предоставя кредити. В тази връзка дружеството придобива автомобили, собственост от физическите лица, на които предоставя кредит, по силата на договор за покупко-продажба на МПС, а в замяна им предоставя договорения кредит под формата на продажната цена на съответния автомобил. В договора за покупко-продажба на МПС дружеството се споразумява със физическите лица да сключат последващ договор за обратен лизинг, с който същите да получат правото да продължат да използват автомобилите си. От своя страна договорът за обратен лизинг предвижда задължително придобиване на собствеността върху лизинговия автомобил с изплащане на лизингови вноски. Направените от лизингодателя разходи за местен данък, застраховка, винетка и др. се заплащат от физическите лица – ползватели.

 

Предвид това, когато физическите лица са притежавали автомобилите си по малко от една година, следва ли сумата, с която те се финансират съгласно сключения с дружеството договор, да се третира като доход от продажба на МПС, подлежащ на облагане по реда на чл. 33, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

КСО. Приложими осигурително законодателство към български гражданин по ТД в ООД, при постоянно пребиваване в Австрия

КСО. Въпрос. Българско ООД назначава български гражданин с постоянно жителство в Австрия. Работникът ще изпълнява задълженията си през интернет пространството. Българската фирма ще го осигурява в България и ще внася осигуровки


Въпросите  са:

 

 1. Възможно ли е да огигуряваме служител в България без постоянно местожителсто в страната
 2. Необходимо ли е да уведомяваме някакви институции от двете държави?
 3. Работникът трябва ли да уведомява австрийски власти и служби

Допълнително е предоставена следната информация и е поставен следният вапрос:

 

Това лице не желае осигуряване в Австрия. И ако това е възможно, от къде трябва да бъде издаден формуляр А1?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Приложими осигурително законодателство към лица на ТД в българско ЕООД, полагащи дългосрочно труд в Германия

КСО. Въпрос. Българско ЕООД, собственик на което е гръцки гражданин, има наети трима служители на трудов договор, от които единият е с българско гражданство, а двамата са с гръцко гражданство. Всички служители се осигуряват в България съгласно българското законодателство. И тримата служители полагат дългосрочно труд в Германия. В Германия са задължили собственика на дружеството да осигурява работниците съгласно немското законодателство, тъй като не признават осигуряването им в България. Какви документи следва да се представят за тези работници от Германия за приложимост на немското законодателство, за да се спре осигуряването им в България?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КТ. Прекратяване на ТД при отказ да се подпише предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение

КТ. Въпрос. Имаме служителка, която поне половин месец прекарва в болнични, по различни причини. Няма ТЕЛК. Не можем да разчитаме на нея, а само заема бройка. На 25.07.2019 г. и връчихме предизвестие по чл. 328 т. 5 и т. 6 от КТ, което тя отказа да подпише. Имаме подписите на двама свидетели, пред които е уведомена. От 30.07-12.08.2019 г. си е пуснала молба за платен отпуск, но от 07.08 до 16.08.2019 г. отново е в болнични. 


Дали ще бъде законосъобразно, ако от 26.08.2019 г. (след изтичане на 30 дневния срок на предизвестие) прекратим договора й?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Възможност за извършване на дейност по продажба на лекарства от управител на аптека-несобственик

КТ. Въпрос. В дружеството ЕООД с дейност - търговия на дребно с лекарства,  има назначен управител на ДУК. Лицето не е собственик на капитала на ЕООД. Възможно ли е  този управител да извършва и друга трудова дейност в фирмата (например да продава лекарства в аптеката)  и как трябва да се оформи това?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП