ДОПК. ЗХУ. Цесия.

СС 21. Отчитане на получено авансово плащане във валута

Казус. Фирма получава авансово плащане за доставка на фармацевтична суровина за 71 000 долара без ДДС.

 

Издадена е фактура за аванс с дата 01.07.2019 г. на стойност 71 000 долара без ДДС. Курсът на долара към 01.07.2019 г. е 1.72335.

 

Осчетоводяване: 

 

Д-т 411 - 146 829.42

            К-т 412 - 122 357.85 

            К-т 4532 - 24 471.57 

 

На 12.07.2019 г. е издадена фактура за суровината, в която е приспаднат аванса от 01.07.2019 г.

 

- Обща стойност на суровината - 143 775 USD

- Приспаднат аванс - 71 000 USD

- Разлика - 72 775 USD

- Курсът на долара към 12.07.2019 г. е 1.73805.

 

Осчетоводяване: 

 

  1.  Д-т 411 - 151 783.91 

                К-т 702 - 126 486.59

                К-т 4532 - 25 297.32

 

  1. Д-т 412 - 122 357.85

           Д-т 624 - 1 043.70

                К-т 702 123 - 401.55

 

Правилно ли е при обръщане на авансово плащане на приход, да се вземе курсът на долара от 12.07.2019 г.? Прилагаме НСС.

 

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗДДС. МСС 21. Третиране на сделка между две български дружества в долари

Казус. Предприятие е договорило сделка по продажба на друг български контрагент в долари. Фактурите се пишат в долари, като осчетоводяването се извършва в долари и левовата равностойност по курс към дата на сделка – дата на фактурата. Извършва се преоценка на всяка последна дата на месеца. Плащането става (се получава) в български лева по курс към датата на плащането. На датата на плащането се отразява курсова разлика между стойността в лева към дата на фактура и стойността в лева към дата на плащане. Преоценката за периода се занулява (сторнира).
 

Въпросите са: 

 

  1. След като курсът на долара служи само за база при определяне стойността на продажбата и левовата равностойност (получените левове) при плащане, тази разлика курсова разлика ли е, или доход от сделка. 
  2. В случай, че тази разлика е доход, следва ли да се начисли данък добавена стойност върху него и в кой момент – на дата на преоценка или на дата на окончателно плащане по сделка? Как следва да се извърши отчитането и облагането с данък върху добавената стойност в описания случай?

 

Отговор: Бойка Брезоева, Ганка Петрова