Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.

Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

​​​​​​​Пример: Регулиране на лихвени плащания единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Регулиране на лихвени плащания единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

 

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

Пример: Прис­пад­нат да­нъ­чен кре­дит за на­лич­ни ак­ти­ви при ре­гис­т­ра­ция или пов­тор­на ре­гис­т­ра­ция по ЗДДС

Пример: Прис­пад­нат да­нъ­чен кре­дит за на­лич­ни ак­ти­ви при ре­гис­т­ра­ция или пов­тор­на ре­гис­т­ра­ция по ЗДДС

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)