Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.

Коментари


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност в сила от 2020 г.

Промените в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане относно данъчно облагане при напускане

Новите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при хибридни несъответствия

Промени в Закона за корпоративното подходно облагане, свързани с усъвършенствуване на действащото законодателство

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2020 г.

Промените в Закона за местните данъци и такси през 2020 г.

Прецизиране на обхвата на задължените лица за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Задължителни вноски за 2020 година. Коментар за промените в законодателството.

Нова наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

​​​​​​​Пример: Регулиране на лихвени плащания единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

Пример: Прис­пад­нат да­нъ­чен кре­дит за на­лич­ни ак­ти­ви при ре­гис­т­ра­ция или пов­тор­на ре­гис­т­ра­ция по ЗДДС

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)