Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.

Нови моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Промените в образците на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. са утвърдени със Заповед № ЗМФ-1187 от 19.12.2019 г. на министъра на финансите и са обнародвани в ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.

 

Целта на материала е да бъдат разгледани всички новости в процеса по подаване на годишната данъчна декларация и декларирането на придобитите от физическите лица доходи през 2019 г.

Новите моменти при предоставяне на информация за изплатени доходи на физически лица през 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Предоставянето на информация в НАП за изплатени през данъчната година доходи на физически лица от много години се осъществява от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Успоредно с това платците на доходите бяха задължени да издават и служебни бележки на физическите лица, за придобитите от тях доходи, които се прилагаха към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. От тази година са налице промени в този механизъм за предоставяне на информацията, при което задължителното издаване на служебни бележки за доходите от друга стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и за доходи от други източници отпадна.

 

Целта на материала е да се разгледат промените при предоставяне на информация за изплатени доходи на физически лица през 2019 г.

Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Представена е таблица – резюме, систематизираща реда на предоставяне на документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ.