Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.

Дискусионно - чл. 69а, ал. 2 от ЗКПО


Относно счетоводното третиране на разходите за ремонт, изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

С последните изменения на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) в сила от 01.01.2020 г. се въведоха изрични норми, ясно регламентиращи подходящото данъчно третиране (за целите на облагането с корпоративен данък) на разходите за ремонт, изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост. 

 

Целта на материала е да се изясни доколко е приложима новата разпоредба на чл. 69а, ал. 2 от ЗКПО относно безвъзмездно извършени, реглмнтираща, че  има възможност разходите да се капитализират като част от стойността на актив или да се завеждат като самостоятелен актив.