Директива (ЕС) 2018/822. Справката по чл. 73, ал. 6.

Наредба № Н-18


Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се разгледат последователно промените, въведени  с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обанодвана в ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г., последващо изменена с Наредба за изменение и допъление, обнародван в следващия брой на "Държавен вестник".

Наредба № Н-18. Ползване на ФУ при разносна търговия

Наредба № Н-18. Въпрос. Може ли чрез касов апарат за разносна търговия, регистриран СУПТО, да отчитам продажба на стока на дребно на краен клиент и на едро на фирма. Необходим ли е и стационарен касов апарат за реализирани продажби на едро или мога да ползвам само този за разносната търговия?

 

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Програма за фактуриране и СУПТО

Наредба № Н-18. Въпрос. Дружество ползва програмата за фактуриране на Микроинвест. Това СУПТО ли е и трябва ли да бъде свързана с касовия апарат?

 

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Фактури от кочан и СУПТО

Наредба № Н-18. Въпрос. Дружество регистирано по ДДС издава фактури от кочан – ръчно. Трябва ли да има СУПТО?

 

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18. СУПТО при продажби на населението в малък обект

Наредба № Н-18. Въпрос. Малък обект за търговия извършва продажби на дребно на населението. Необходимо ли е да има СУПТО?

 

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант