Директива (ЕС) 2018/822. Справката по чл. 73, ал. 6.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Монтаж на оборудване в страната, възложен от чуждестранно лице от ЕС

ЗДДС. Изисквания за ВОД

ЗДДС. Място на изпълнение при доставка на стока

ЗДДС. Бонус за реализиран оборот

ЗДДС. Право на ДК на сдружение с нестопанска цел за ползвани услуги

ЗДДС. Връщане на стока на производител от ЕС за преопаковане

ЗДДС. Документиране на доставка с място на изпълнение в друга държава членка

ЗКПО. Формиране на данъчната печалба за изчисляване на преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО

ЗКПО. Прилагане на разпоредбите на чл. 43а, ал. 8 от ЗКПО

ЗКПО. Формиране на временни разлики по чл. 34, ал. 1 при портфейл необслужвани кредити

ЗДДФЛ. Доходи на чуждестранни физически лица от продажба на вещи втора употреба

КСО. Полагане на труд без трудово правоотношение без възнаграждение

КТ. Предизвестие и обезщетения при прилагане на чл. 138а

ЗСч. Прихващане на загуби от минали години от предоставени вноски по чл. 134 от ТЗ