Директива (ЕС) 2018/822. Справката по чл. 73, ал. 6.

Актуално - автоматичен обмен


Оповестяване на трансгранични данъчни схеми - коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Иван Антонов, данъчен експерт

 

На 31.12.2019 г., в бр. 102 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния поцесуален кодекс, с който се транспонира Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености.  

 

Целта на материала е да разясни новите правила, насочени към подобряване на данъчната прозрачност и предотвратяване на агресивното трансгранично данъчно планиране, посредством създаването на задължения на определена категория лица (т.нар. консултанти) да разкриват използваните от тях потенциално агресивни схеми за данъчно планиране с трансграничен елемент. 

ДОПК. Подадено със закъснение уведомление по чл. 143ш

ДОПК. Въпрос. Кодексът определя сериозни по размер имуществени санкции при неизпълнение на задължението за подаване на уведомление по чл. 143ш. Какво следва да се разбира под "неизпълнение на задължението"? Подаденото със закъснение уведомление представлява ли "неизпълнено задължение"? Има ли разлика между неподадено уведомление въобще и неподадено в срок? Каква би била имуществената санкция, която евентуално биха наложили приходните органи, при подадено уведомление, но неспазен срок?

 

 

Отговор: Иван Антонов, данъчен експерт