Съдържание (126/2020)

Коментари

 

Последни изменения и допълнения на Валутния закон

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 28.02.2020 г.

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Последни промени Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 28.02.2020 г.

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Актуално - междуфирмени заеми

 

Пазарна лихва при заеми между свързани лица - практика на НАП, ВАС и насоки на ОИСР

Георги Стойков, данъчен консултант, EY – България

 

Счетоводни и данъчни аспекти на безлихвени междуфирмени кредити при прилагане на МСС

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

Актуално – лизинг

 

Три въпроса при отчитане на договори за експлоатационен лизинг при прилагане на НСС

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 11а

Кети Славова, данъчен експерт

 

Дискусионно - чл. 96, ал. 10 и 11 ЗДДС, ЗОПБ, договор по КТ в чужда валута

 

Задължителна регистрация по ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Въпроси по Закона за ограничаване на плащанията в брой

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗДДФЛ. КСО. КТ. Сключване на трудов договор по КТ в щатски долари

Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Полезна информация

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2019 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Примерна Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при командироване по чл. 121а от КТ и прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Казуси

 

ЗКПО. ЗСч. Последващи оценки на финансови активи и пасиви и чл. 96 и чл. 97 от ЗКПО

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

ЗДДФЛ. КСО. Граждански договор с танцьор за участие във фирмено тържество

Даниела Петкова, Димитър Бойчев

 

КСО. КТ. Приложимо трудово право и осигуряване при дистанционна работа от Германия

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

ЗДДС. КТ. Командироване на работници в МСД в Швейцария

Михаил Илиев, Ганка Петрова

 

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Възнаграждение от китайска фирма за участие в състезание в Китай

Людмила Мермерска, Димитър Бойчев

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Прилагане на чл. 15, чл. 62, ал. 2 и чл. 17

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Тристранна операция, чл. 17 и чл. 62

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Разваляне на доставка на стока с фирма от ЕС и насочване на стоката към друга държава членка

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Разходи за преместване на далекопровод – собственост на ЧЕЗ

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на отпадъци от разкомплектоване на МПС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Основание за издаване на ДКИ

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба на стока на българско дипломатическо представителство в ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на услуги по управление на плавателни съдове

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на доставка на подизпълнител по договор с НАТО

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на стока от трета страна с доставчик - дружество от ЕС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Санкции по чл. 180 и чл. 182 от ЗДДС при издадена със закъснение фактура

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Право на ДК при внос на стоки от ДЗЛ – несобственик

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Възнаграждение на ликвидатор, регистриран по ЗДДС за доходи от наем

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на продажби на лице с регистрация по чл. 97а, ал. 1

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Прилагане на разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Пренасяне на загуба от наследник на починал едноличен търговец

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Погасяване на задължение към съдружник, отписано като приход преди повече от 6 години

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

КСО. Липса на възнаграждение за личен труд и попълване Таблица 1 и 2

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Годишно изравняване на осигурителния доход при получен наем от съдружник в ООД

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряването по ДУК в АД с минимални приходи от продажби

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване на управител – пенсионер за положен личен труд като съдружник

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Основания за заплащане на извънреден труд

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗСч. Отчитане на приходи при строителна дейност

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. Закриване на салдо по пасив по отсрочен данък

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

ЗСч. Получена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Следващ брой

 

Следващ брой

 

Назад към рубриката