ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Междуфирмени заеми.

Актуално - междуфирмени заеми


Пазарна лихва при заеми между свързани лица - практика на НАП, ВАС и насоки на ОИСР

Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България

 

Практическото прилагане на правилата за трансферно ценообразуване (ТЦ) поражда немалко затруднения както за данъкоплатците, така и за органите по приходите.

 

Поради това целта на материала е да се направи обзор на  съществуващата практика на НАП и ВАС, както и  насоките на  ОИСР за ТЦ на финансови сделки. Въпреки че те нямат нормативна сила, може да са добри източници на информация относно спорни въпроси, които не са уредени в българското законодателство.

Счетоводни и данъчни аспекти на безлихвени междуфирмени кредити при прилагане на МСС

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

Целта на материала е да се разгледат счетоводни и данъчни аспекти на безлихвени междуфирмени кредити при прилагане на МСС. Анализирани са два казуса при безлихвен междуфирмен кредит -  между несвързани юридически лица и между свързани юридически лица.