ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Междуфирмени заеми.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Прилагане на чл. 15, чл. 62, ал. 2 и чл. 17

ЗДДС. Тристранна операция, чл. 17 и чл. 62

ЗДДС. Разваляне на доставка на стока с фирма от ЕС и насочване на стоката към друга държава членка

ЗДДС. Разходи за преместване на далекопровод – собственост на ЧЕЗ

ЗДДС. Третиране на отпадъци от разкомплектоване на МПС

ЗДДС. Основание за издаване на ДКИ

ЗДДС. Продажба на стока на българско дипломатическо представителство в ЕС

ЗДДС. Доставка на услуги по управление на плавателни съдове

ЗДДС. Третиране на доставка на подизпълнител по договор с НАТО

ЗДДС. Доставка на стока от трета страна с доставчик - дружество от ЕС

ЗДДС. Санкции по чл. 180 и чл. 182 от ЗДДС при издадена със закъснение фактура

ЗДДС. Право на ДК при внос на стоки от ДЗЛ - несобственик

ЗДДС. Възнаграждение на ликвидатор, регистриран по ЗДДС за доходи от наем

ЗДДС. Третиране на продажби на лице с регистрация по чл. 97а, ал. 1

ЗКПО. Прилагане на разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

ЗКПО. Пренасяне на загуба от наследник на починал едноличен търговец

ЗКПО. Погасяване на задължение към съдружник, отписано като приход преди повече от 6 години

КСО. Липса на възнаграждение за личен труд и попълване Таблица 1 и 2

КСО. Годишно изравняване на осигурителния доход при получен наем от съдружник в ООД

КСО. Осигуряването по ДУК в АД с минимални приходи от продажби

КСО. Осигуряване на управител – пенсионер за положен личен труд като съдружник

КТ. Основания за заплащане на извънреден труд

ЗСч. Отчитане на приходи при строителна дейност

ЗСч. Закриване на салдо по пасив по отсрочен данък

ЗСч. Получена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"