ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Междуфирмени заеми.

Коментари


Последни изменения и допълнения на Валутния закон

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

В ДВ, бр. 14 от 18.02.2020 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Валутния закон. Със з аключителни разпоредби на закона са направени промени и в други нормативни актове, включително в Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и в Закона за Българската народна банка 

 и Закона  за кре дитнити институции. Целта на материала е да се разгледата напра вените пр омени. 

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 28.02.2020 г.

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

С изменение на ЗДДС чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (ЗИД ЗНФО), обнародвано в ДВ бр. 18 от 28.02.2020 г. – от § 63 од § 65 на ПЗР на ЗИД ЗНФО, в разпоредбите на глава 19а на ЗДДС се въвеждат "доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове", 

 

Целта на коментара е да се разгледат направените промени.

Последни промени Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 28.02.2020 г.

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска


В ДВ. бр. 18 от 28.02.2020 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (ЗИД ЗФНО), в сила от 28.02.2020 г. С § 61 и § 62 на преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона е изменен и Законът за акцизите и данъчните складове. Целта на материала е да се разгледат направените промени.