ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Междуфирмени заеми.

Задължителна регистрация по ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него се направиха изменения и допълнения в Закон за данъка върху добавената стойност. Целта на материала е да се обърне внимание на дискусионни моменти, свързани  с новите разпоредби на чл. 96, ал. 10 и 11 от закона относно задължителната регистрация  при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано.

Въпроси по Закона за ограничаване на плащанията в брой

Александра Атанасова, адвокат

 

Систематизирани са четири въпроса по разпоредбите на чл. 2 и чл. 3 на  Закона за ограничаване на плащанията в брой.

ЗДДФЛ. КСО. КТ. Сключване на трудов договор по КТ в щатски долари

Казус: Чуждестранна фирма с МСД в България сключва трудов договор с работници при нетно възнаграждение 2000 щатски долара, което се изплаща в щатски долари.

 

 Въпроси:

 

1. Допустимо ли е по КТ да се сключва трудов договор в чужда валута?

2. Ако да, възникват следващите въпроси:

  1. При какъв фиксинг се изплащат (всеки месец е различен, а има и разлика в датата на плащане)?
  2. Всяка промяна ли се вписва в трудовата книжка, тъй като поради движението на фиксинга, основното възнаграждение варира?
  3. Какво правим с осигурителният доход (ако се водим по фиксинга, той също се променя всеки месец, но въпросът е кой използваме: на плащането, на последна дата на месеца или среден?

В Инспекцията по труда, твърдят, че не може да се сключва трудов договор в различна валута от нашата, това не пречи, да се изплаща в различна валута.

 

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска