ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Междуфирмени заеми.

Актуално - лизинг


Три въпроса при отчитане на договори за експлоатационен лизинг при прилагане на НСС

Казус. Сключен е договор за наем на недвижим имот - обект, намиращ се в голям търговски център. Срокът на договора е петгодишен, но наемателят има право да го прекрати след изтичане на третата му година с 6 месечно предизвестие, без да дължи никакви обезщетения и неустойки на наемодателя (приемаме, че предизвестието трябва да се отправи шест месеца преди края на третата година).

 

Дължимите наемни вноски са месечни и са определени по следния начин - за първата година – по 10 лв. на кв.м.; за втората година – по 12 лв. на кв.м.; за третата - по 14 лв. на кв.м.; за четвъртата и петата година – по 14 лв. на кв.м.

 

От четвъртата година на срока, в случай че наемателят не се е възползвал от правото си на прекратяване, месечната цена се индексира с хармонизирания индекс на потребителските цени за Еврозоната.

 

Въпроси:

 

  1. Какъв е срокът лизинговия договор според изискванията на СС 17 Лизинг?
  2. Какъв е размерът на месечния наем на кв.м., който наемателят трябва счетоводно да признава за разход (ако договорът е тригодишен или петгодишен)?
  3. Какво е счетоводното третиране на индексирането на наемната цена с инфлационен индекс през четвъртата и петата година?

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 11а

ЗКПО. Въпрос. През 2019 г. дружество, което изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), отчита счетоводни разходи във връзка с договори за оперативен лизинг съгласно МСФО 16 „Лизинг“.

 

Въпроси:

 

  1. Как се третират посочените разходи за данъчни цели?
  2. Временна или постоянна данъчна разлика, формират гореописаните разходи?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт