ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Междуфирмени заеми.

ЗКПО. ЗСч. Последващи оценки на финансови активи и пасиви и чл. 96 и чл. 97 от ЗКПО

Казус. Дружество за бързи кредити като финансова институция във връзка с годишното приключване извършва последваща оценка на финансовите активи и пасиви. Взето е решение за отписване и обезценка на активи, възникнали в предходни отчетни периоди.

 

Въпроси:

 

 1. На дружеството финансова институция въз основа на чл. 96, ал. 1 от ЗКПО ще се признае ли за данъчни цели сумата на отписаните и обезценени активи?
 2. Осчетоводяването на тази последваща оценка по разходна сметка ли се отнася и в кои случаи признаването е директно в собствения капитал, както и от значение ли е времето на възникване на актива или пасива, обект на оценката?


Отговор: Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

ЗДДФЛ. КСО. Граждански договор с танцьор за участие във фирмено тържество

Казус: За участие във фирмено тържество дружество ще сключи граждански договор с танцьор, на който ще изплати възнаграждение за танцовото изпълнение по време на събитието.

 

 1. Какъв е размерът на разходите за дейността (25% или 40%), които следва да се приспаднат при определяне на облагаемия доход?
 2. Какъв документ следва да представи танцьорът на дружеството, ако се ползват 40% разходи за дейността?
 3. Следва ли да се начислят осигурителни вноски (облагаемият доход е по-голям от минималната работна заплата) или същите не се дължат, тъй като извършената услуга е обект на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)?

 

Отговор: Даниела Петкова, Димитър Бойчев

ЗДДС. КТ. Командироване на работници в МСД в Швейцария

 Казус. Българсо дружество се регистрира за целите на ДДС в Швейцария. В същото време формира и място на стопанска дейност там  с предмет на дейност - предоставяне на монтажни услуги на клиенти в Швейцария.

 

Въпроси:
 

 1. Командироването по реда на чл.121а от КТ ли ще се осъществи?
 2. Начислен е швейцарски ДДС в размер на 7,7%  като същият е внесен в швейцарския бюджет . Как следва да се декларира това в  дневника за продажбите?
 3. Фактурите под български или швейцарски ДДС номер следва да се издават

  

Отговор: Михаил Илиев, Ганка Петрова

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Възнаграждение от китайска фирма за участие в състезание в Китай

Казус. Физическо лице, местно за данъчни цели на България, участва в състезание по компютърни игри, което се провежда в Китай (няколко дни). За участието си той получава възнаграждение от китайска фирма.

 

Въпроси:

 

 1. Какво е данъчното третиране на дохода на лицето съгласно ЗДДФЛ.
 2. Какъв е видът на дохода съгласно СИДДО с Китай. Кой метод за освобождаване от облагане трябва да се приложи, ако е приложимо освобождаването. Лицето няма документ за удържан данък в Китай.
 3. Дължат ли се осигурителни вноски върху полученото възнаграждение. Лицето е самоосигуряващо се за съответната година.

 

Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев