Съдържание (128/2020)

Коментари

 

Право на данъчен кредит и неговите корекции при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за който правото е упражнено

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 

Актуално - извънредно положение

 

Счетоводно отчитане на намаляването или опрощаването на наемни плащания във връзка с разпространението на COVID-19

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Приложимо осигурително законодателство при временни промени в модела на трудова активност, породени от мерките в Европейския съюз за ограничаване на COVID-19

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

д-р Мартин Захариев, адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт във Фондация „Право и интернет“

 

КТ. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно по чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ

Михаил Илиев, Людмила Мермерска, Димитър Бойчев

 

ЗКПО. Общодостъпност на социалните разходи при работа на част от персонала от вкъщи 

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Дарение в полза на Министерство на здравеопазването     

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

КТ. Намаляване на месечното трудово възнаграждение при намалено работно време           

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Прилагане на чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ и обезщетение за неспазено предизвестие

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Декларация образец № 1 при получени компенсации съгласно § 6 от ПЗР на ЗМДВИП

Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация – Приложение №2 ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (ред по ред) с примери

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

 

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансовите предприятия

 

Пример: Задължения

 

Пример: Брак на дълготрайни активи

 

Пример: Липси и брак на материални запаси

 

Пример: Липси на дълготрайни активи

 

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

 

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

 

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

 

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

 

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

 

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗСч. Прекратен договор за финансов лизинг при лизингодателя поради неплатени вноски                      

Даниела Даракчиева, Бойка Брезоева

 

ЗДДС. ЗСч. Продажба на идеални части от земя срещу СМР    

Даниела Даракчиева, Георги Николов

 

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Задължения на физическо лице, упражняващо свободна професия, към физически лица, наети за ремонтна услуга

Людмила Мермерска, Димитър Бойчев, Александра Атанасова

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС при получаване и предоставяне на услуги от и за страни извън ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт     

 

ЗДДС. Третиране на сделка с квоти на парникови емисии през 2018 г. с неначислено ДДС от доставчика

Даниела Даракчиева, данъчен експерт            

 

ЗДДС. Закупуване на нов автомобил от ЕС и продажба с обратен лизинг        

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС при услуги, свързани с недвижим имот в България

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 189б от ЗКПО от дружество, встъпило в правата и задълженията по договор за лизинг на земеделска техника  

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Прилагане на разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО  

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Прилагане на чл. 27 от ЗДДФЛ, от физическо лице, облагано като търговец без да е ЕТ

Евгения Попова, данъчен екперт         

 

КСО. Изравняване на осигурителен доход при търговия на Forex пазар           

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице при дейности на различни основания             

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Декларация образец № 6 при максимален осигурителен доход по ТД   

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

              

ЗЗО. Годишно изравняване на здравни осигуровки при доходи от наем          

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Неплатен отпуск, признат за осигурителен стаж    

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ТЗ. Изключване на съдружник в ООД  

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗСч. Отчитане на паричен рабат

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор      

 

ЗСч. Прилагане на СС 11 – Договори за строителство и СС 18 – Приходи

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор                     

 

ЗСч. Преобразуване на ЕООД чрез отделяне в ново еднолично дружество

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Следващ брой

 

Следващ брой