Отписване на невъведен в експлоатация ДА. Приложение № 2 на ГДД по чл. 50