е-списание „Данъци TИTA“

Отписване на невъведен в експлоатация ДА. Приложение № 2 на ГДД по чл. 50.

БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Ежемесечно онлайн списание "Данъци ТИТА" е издание на "Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри" ООД, ISSN 1314-6505

Редакционна колегия:
Людмила Мермерска, доц. д-р по икономика – гл. редактор
Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с., регистриран одитор
Михаил Илиев, д-р по право