Отписване на невъведен в експлоатация ДА. Приложение № 2 на ГДД по чл. 50

Полезна информация - Приложение № 2 ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (ред по ред) с примери

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Целта на материала е:  да се опише попълването на част III - „Формиране на облагаемия доход“ от Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за  2019 г. ред по ред.

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансовите предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при ЕТ - нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне