Съдържание (129/2020)

Коментари

 

Счетоводни и данъчни аспекти на прехвърлянето на вземания

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Актуално – МСФО 16, СС 17, ЗДДС, СИДДО в условията на COVID-19

 

Коментар на промените в МСФО 16, влизащи в сила от 01.06.2020 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗДДС. СС 17. Отсрочени или опростени наемни вноски поради извънредното положение

Ганка Петрова, Георги Николов

 

Въздействието на COVID-19 върху данъчните спогодби и международното данъчно облагане

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Актуално – AirBNB, Booking

 

Онлайн платформи за споделена икономика – предоставяне на информация и данъчни аспекти при облагането на продавачите/търговците

Иван Антонов, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Доходи на физическо лице от настаняване на туристи чрез платформите Booking и Airbnb

Евгения Попова, данъчен експерт  

 

Дискусионно

 

КТ. Командировъчни пари на шофьори извън страната над 30 дни поради COVID-19

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Полезна информация

 

Относно изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Александра Атанасова, адвокат

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Фактура за износ през чуждестранна митница, издадена с грешна стойност при осъществен износ

Ганка Петрова, данъчен експерт     

    
ЗДДС. Международен транспорт на стоки

Ганка Петрова, данъчен експерт     

   
ЗДДС. Срок за самоначисляване на ДДС за ВОП на товарен автомобил 

Ганка Петрова, данъчен експерт     

   
ЗДДС. Доставка на стока, която се монтира от или за сметка на доставчика  

Ганка Петрова, данъчен експерт     


ЗДДС. Посредническа услуга в полза на училище в ЕС - данъчно незадължено лице

Ганка Петрова, данъчен експерт     

  
ЗДДС. Задължение за регистрация по чл. 97а ЗДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт            


ЗДДС. Режим за складиране на стоки до поискване от клиента

Моника Петрова, данъчен експерт

   
ЗДДС. Продажба на стоки за фирма от ЕС при транспортирането им до друга българска фирма    

Моника Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Право на данъчен кредит

Моника Петрова, данъчен експерт


ЗКПО. Облагане с данък при източника на услуга по демонтаж на материални активи  

Иван Антонов, данъчен експерт

  
ЗКПО. Третиране на доходи от наем на недвижим имот в България, собственост на чуждестранно дружество    

Кети Славова, данъчен експерт


ЗКПО. Третиране на приходи от продажба на апартамент от ЮЛНЦ    

Кети Славова, данъчен експерт


ЗКПО. Третиране на скрито разпределение, неотчетено като разход  

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗКПО. Прилагане на чл. 189б при договори за финансов лизинг

Румяна Йорданова, данъчен експерт

    

ЗДДФЛ. Третиране на творчески стипендии за подпомагане на творци

Евгения Попова, данъчен експерт        

 

ЗДДФЛ. Обезщетение по чл. 222, ал. 4 от КТ при придобиване на по - ранно право на пенсия

Евгения Попова, данъчен експерт       


СИДДО. Придобиване на статут на местно лице от белгийски гражданин    

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант


КСО. Декларация № 1 при 60 дни неплатен отпуск, признати за осигурителен

стаж

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


ЗЗО. Годишно изравняване на здравноосигурителни вноски на самоосигуряващо се лица - пенсионер

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

  
ЗСч. Отчитане на задължение за лихви за външно финансиране на евентуално изискуема в бъдеще част от договорен заем

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор    


ЗСч. Счетоводното отчитане на разходи, отнасящи се за повече от един отчетен период

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

   
ЗСч. Отчитане на финансиране на дълготраен актив от Държавен фонд „Земеделие“

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Следващ брой

 

Следващ брой