Данъчна ставка 9 на сто

Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Представено е решение  на Съда на Европейския съюз от 2 март 2020 г. по съединени дела C-762/18 и C-37/19 , в което се дава отговор на преюдициални въпроси, зададени от Районен съд Хасково относно правото на платен годишен отпуск, съответно обезщетение за неизползван такъв, за периода на незаконно уволнение. Добавен е кратък коментар относно приложимостта на решението и преди съответните промени в Кодекса на труда.

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Представено е решение  на Съда на Европейския съюз (СЕС) по Дело C‑610/18 от 16 юли 2020 г., в което се дава отговор на въпроса кой се счита за работодател на международните шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз.