Съдържание (141/2021)

Съдържание (141/2021)

Издание: Данъци и счетоводство 

 

Коментари - ГДД по чл. 92 и чл. 50

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2020 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Новите моменти при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Коментари - преки данъци и ЗСч

 

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила през 2021 г.

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2021 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г. 

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Коментари - косвени данъци

 

Изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г. и ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Промените в ЗДДС, свързани с касовите апарати и СУПТО
Юлия Калчева, данъчен консултант


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии»,

отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

 

Коментари -  ДОПК


Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  обнародвани в ДВ. бр. 105 от 11.12.2020 г.

Александра Атанасова, адвокат

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката