Данъци и счетоводство

Коментари - косвени данъци


Изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г. и ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да  се разгледат промените вЗакона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г. и ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г., с изключение на промените относими до трансграничната електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица, от които една част влизат влизат от 01.04.2021г., а друга от 01.07.2021 г. Тези промени ще бъдат предмет на отделен коментар.

Промените в ЗДДС, свързани с касовите апарати и СУПТО

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

В ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност  са направени изменения и допълнения в чл. 118 от закона, свързани с издаване на касови бележки, заместващи документи и подаване на данни, като са регламентирани и кореспондиращи промени свързани с принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби. Целта на материала се разгледат последователно направените промени.

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

 

От 1 януари 2021 г. влизат измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), приети с § 71 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г. Целта на материала е да запознае с направените промени.