Данъци и счетоводство

Коментари - преки данъци и ЗСч


Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила през 2021 г.

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се разгледат най-важните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които следва да се имат предвид през 2021 г., включително и при изготвяне и подаване на годишните данъчни декларации  за 2020 г., обнародвани в ДВ, бр. 104 от 08.12. 2020 г. и ДВ, бр. 107 от 18.12. 2020 г. 

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2021 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на матариала е да се разгледат промените в  Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2021 г.

 

 

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Целта на материала е да се разгледат посочените промени в Закона за счетоводството, обнародвани в два последователни броя на "Държавен вестник" - брой 104 и брой 105 от 2020 г.