Труд и осигуровки

Коментари


Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.)

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

В "Държавен вестник", бр. 107 от 18 декември 2020 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Законът влиза в сила на 22.12. 2020 г., с изключение на § 11, 14 и 15, свързани с промените в областта на сумираното изчисляване на работното време и
извънредния труд, които влизат в сила от 1 януари 2021 г. Целта на материала е да се разгледат последователно направените промени.

Задължителни вноски за 2021 г. Коментар на промените.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да се разгледат промените в осигурителното законодателство сила в от 1 януари 2021 г., като сред тях може да са отбележат определените размери на месечния осигурителен доход, въведни основно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., обнародвани в ДВ. бр. 103 от 04.12. 2020 г.