Данъци и счетоводство

Относно отчитане на приходи по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Представено е разяснение № 26-00-141 от 17.02.2021 г. на Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите относно подхода при счетоводното отчитане на приходи от финансиране по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.