Данъци и счетоводство

Казуси - счетоводно приключване


ЗСч. ЗКПО. Заплащане на дял в ООД при стойност по-висока от номинала

Казус. Дружество, регистрирано като ЕООД с капитал 2 лв. със собственик физическо лице, сключва договор с инвестиционно дружество и се преобразува на ООД както следва:

- 90% собственост на физическото лице (900 дяла по 1 лев) и
- 10% собственост на инвестиционното дружество (100 дяла по номинал 1 лев), като инвестиционното дружество плаща по банковата сметка дружеството цена 50 000 евро.


Въпроси:

  1. Тези 50 000 евро счетоводно в общи резерви ли се представят?
  2. Този подход на инжектиране на финансови средства не е ли основно за акции, когато се търгуват?
  3. Дори да приемем, че е резерв, това не е ли отклонение от данъчно облагане? Как ще го третираме по ЗКПО:

- скрит заем, който ще се опрости или
- финансиране, което ако се представи като финансиране ще има данъчно облагане?


Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. ЗДДС. Цесия на банков кредит, обезпечен с недвижими имоти и прилагане на чл. 45 от ЗДДС при последващата им продажба

Казус. При дружество Алфа ЕООД е налице следната фактическа обстановка:

1. Дружество Алфа ЕООД (цесионер) купува вземания (банков кредит) от банкова институция (цедент), чрез договор за цесия. Банковият кредит е обезпечен с недвижими имоти. Длъжникът Бета АД е в несъстоятелност. Цената по договора за цесия, платена от Алфа ЕООД на цедента е в размер на 450 000 лв. Вземанията са в размер на 700 000 лв. (главница, лихви и такси). Длъжникът е уведомен по надлежния ред за промяната в неговия кредитор. Как следва да се отчете счетоводно договора за цесия при всяка една от страните – цедент, цесионер, длъжник?
2. Алфа ЕООД сключва нотариален акт за покупко-продажба на недвижимите имоти (обезпечение по банковия кредит) по реда на чл. 718, ал. 1 от ТЗ. Плащането на цената (500 000 лв.) е извършено чрез прихващане, съгласно разпоредбата на чл. 717д, ал. 2 от ТЗ. Пазарната оценка на недвижимите имоти към датата на покупко-продажбата е в размер на 500 000 лв. Няма начислен ДДС, тъй като длъжникът е дерегистриран по ЗДДС. Алфа ЕООД придобива УПИ и стари сгради – 150 000 лв. и УПИ и сгради с различна степен на завършеност (нямат акт 16 и не са въведени в експлоатация) – 300 000 лв. Как следва да се отрази придобиването на недвижимите имоти в Алфа ЕООД:
- УПИ и стари сгради;
- УПИ и сгради незавършено строителство (строителството е от преди повече от 5 г. или строителството е отпреди 3 г.)
3. След 5 месеца Алфа ЕООД продава на „Гама” АД всички недвижими имоти за 600 000 лв. без ДДС. Как следва да се отрази продажбата в Алфа ЕООД? Как следва да се приложи чл. 45 от ЗДДС, за продажбата на УПИ например (без прилежащите площи), където доставката е облагаема, а Алфа ЕООД не е ползвала данъчен кредит при покупката?


Отговор: Христо Досев, Ганка Петрова

ЗСч. ЗКПО. Коригиране на счетоводна грешка за минали години

Казус. При съставянето на ГФО, дружеството открива грешка по отношение представянето на активите си в отчетите до сега - от 2013 г. до 2020 г. Закупените имоти през 2013 г. сгради и земи, са отчитани като ДМА по СС16, а същите са отдавани под наем от датата на придобиването им. Отчитани са амортизации - счетоводни и данъчни. Избраният метод за отчитане на инвестиционни имоти (при счетоводна база НСС) съгласно счетоводната политика е справедлива стойност.

 

Въпроси:

 

  1. За корекциите, които следва да се направят, следва ли да се подаде уведомление към НАП по реда на чл. 103 от ДОПК?
  2. За преоценката на земята като инвестиционен имот - разликата в резерви или в печалби и загуби следва да се отнесе, натрупаната амортизация първо следва да възстанови отчетната стойност или следва да се коригира по реда на НСС 8?

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. ТЗ. Изискване за задължителен финансов одит на клон на чуждестранен търговец

Казус. По отношение на изискването за задължителен финансов одит на клон на чуждестранен търговец (КЧТ) възникват следните въпроси:

  1. Подлежи ли на задължителен финансов одит по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗСч клон на чуждестранен застраховател, вписан по надлежния ред в българския Търговски регистър като КЧТ?
  2. Кои от правните норми се прилагат преимуществено: тези от Търговския закон, които вменяват на КЧТ задължението да води търговски книги и да съставя баланс, но не и задължение за одитиране на финансовия отчет, или тези на Закона за счетоводството, в които е посочено, че на задължителен одит подлежат отчетите на предприятия от обществен интерес, сред които са и застрахователите? Още повече че в определението за "предприятие" в Закона за счетоводството са посочени и клоновете на чуждестранните търговци.
  3. В зависимост от отговорите на предишните въпроси, как се съотнасят те към приложимостта на нормите за евентуален избор (и номинация) на одитен комитет в клона? Изобщо допустимо ли е това за клон?
     

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗКПО. ЗСч. Клон в Сърбия

Казус. Българско юридическо лице (БЮЛ) има регистриран клон в Сърбия, където извършва строително ремонтни работи. Има отделен сръбски идентификационен номер, регистрация по ДДС там, наетите лица са назначени по сръбското законодателство и счетоводството се осъществява от сръбски счетоводител, тоест клонът действа като самостоятелна стопанска единица. До момента счетоводството на БЮЛ не е отразявало никакви стопански операции на клона. Предстои подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) и годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО. Възниква казусът как да се декларира световния доход.

 

Пример: Приходите на БЮЛ от дейността си в България са 100 хил., разходите са 80 хил. Приходите на клона са 30 хил., разходите са 25 хил. В ГДД трябва да се посочат приходи 130 хил. (100+30), разходи 105 хил. (80+25). Счетоводната печалба от световния доход е 25 хил. Преобразуваме счетоводния резултат: в увеличение 4 хил. счетоводна амортизации; 1 хил. лихви; в намаление 4 хил. данъчна амортизации. Трябва да се попълни Приложение № 2 към ГДД, където се посочва брутният размер на приходите от Сърбия, данъчният финансов резултат, дължимият корпоративен данък, платен данък в чужбина и размер на данъчния кредит (налице е Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със Сърбия). Предоставен е баланс и отчет за приходите и разходите на клона. 

 

Възможно ли е в ГОД, съответно в баланса и ОПР да се посочи сборът от цифрите на двата баланса, съответно двата отчета за приходите и разходите, без реално съответните цифри от Сърбия да фигурират в счетоводството на БЮЛ? Необходимо ли е те да се отразят счетоводно от българското счетоводство? Бихте ли коментирали всички действия, които трябва да се извършат сега или евентуално е трябвало да бъдат извършени през отчетната 2020 година?
 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор