Съдържание (153/2021)

Съдържание (153/2021)

Издание: Данъци и счетоводство 

 

 Нормативни промени

 

Изменения и допълнения на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. и Наредба № H-10 от 24.08. 2006 г. за възстановяването на платен данък върху добавената стойност (обн. ДВ. бр. 36 от  01.05.2021 г.)

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Контрол на парични средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Счетоводство  - годишно приключване 

 

Разграничение на отчетните периоди при сделките по продажба на стоки

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. Апорт – счетоводно третиране в консолидиран финансов отчет

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. Разлики в счетоводното третиране на законова и търговска гаранция

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Третиране на присъдено обезщетение от неоснователно обогатяване

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Актуално - данъчни схеми

 

Типичен белег B3 при дефиниране на данъчна схема и злоупотреба със СИДДО

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Актуално -  данък при напускане

 

ЗКПО. Трансфер на актив/дейност към МСД в Гърция

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗКПО. Трансфер на активи към/от МСД в Гърция

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Съдебна и данъчна практика - ЗКПО 


Съдебна и административна практика във връзка с прилагане на ЗКПО при брак и липси на активи

Румяна Йорданова, данъчен експерт


Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица от Великобритания
Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Отразяване на фактури за закупени материали в Белгия, вложени в обекти в Белгия и Франция 

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Внос на стока от Китай, обмитена в Германия от особен митнически агент 

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Дата на данъчно събитие при поръчка от онлайн магазин и изпращане на стоката с куриер

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Кражба на товарен автомобил, за който е ползван данъчен кредит

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Срок на регистрация на ЕТ от наследника и третиране на налични активи и ползван ДК

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба на имот от физическо лице, извършващо и дейност като ЕТ без регистрация по ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба на имоти от регистрирано по ЗДДС лице, упражняващо свободна професия и право на ДК за извършени подобрения

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на лицензи за софтуер - стока или услуга
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Дата на данъчно събитие при приети от международна компания  правила за определяне прехвърлянето на собствеността върху стоки
Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Услута в полза на английски дружество, извършена от българско дружество чрез български подизпълнител

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Необходими документи за прилагане на чл. 28 от ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт


ЗКПО. Прилагане на чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО при разсрочване на задължения
Кети Славова, данъчен експерт


ЗКПО. Разходи за социални придобивки, предоставяни само на служители, живеещи в България

Кети Славова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 при ползвано данъчно облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2
Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Право на данъчно облекчение по чл. 18 при документ за инвалидност от чужда администрация 

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Третиране на ежемесечна издръжка от бивш съпруг – чуждестранно лице

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на доходи на лице завърнало се в България поради Covid 19, запазвайки правоотношението си с работодателя от Великобритания

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката