Съдържание (156/2021)

Съдържание (156/2021)

 

Издание: Труд и осигуровки

 

Коментари

 

Преглед на промените в режима за издаване на отделните видове разрешения за пребиваване и работа, въведени с последните изменения и допълнения на ППЗТМТМ и на ППЗЧРБ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Въпроси – отговори

 

КТ. Закрила при уволнение на бременна работничка или служителка при договор със срок за изпитване по чл. 70-71 от КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Относно осигурителни права за отпуск за майчинство по време на получаване на обезщетение за безработица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Работа по граждански договор по време на отпуск за отглеждане на дете

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Признаване на осигурителни вноски и осигурителен стаж на работници, ангажирани в дейност, която не носи приходи

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване на адвокат - съдружник в адвокатско дружество

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Промяна на осигуряване от фонд за ДЗПО във фонд „Пенсии“след 30.06.2021 г.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗЗО. Здравни осигуровки за сръбски гражданин, работещ в България по ТД за български работодател

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Практика на МТСП

 

Относно базата за изчисляване на възнаграждението за положен извънреден труд

 

Относно ползване на платен годишен отпуск при сумирано изчисляване на работното време

 

Относно правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ от лице, упражнило правото си на пенсия преди сключването на трудовия договор при последния си работодател

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката