Данъци и счетоводство

По въпроса за обезценката на материални запаси в контекста на Тълкувателно решение на КРМСО от м. юни 2021 г.

 Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

През м. юни 2021 г. КРМСФО публикува Тълкувателно решение по въпроса за обезценката на материални запаси. Основна цел на статията е да се направи критичен анализ на Тълкувателното решение на КРМСФО и да се очертаят някои трудности, които вероятно ще възникнат при практическото му имплементиране. 

 

Наред с това в началото на статията се засягат някои общи въпроси за смисъла и същността на обезценката на материалните запаси, които предоставят необходимия контекст за цялостно осмисляне на проблематиката. 

ЗСч. ЗКПО. Преоценка на инвестиция в чуждестранна валута

Казус. Предприятие, прилагащо НСС, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност в Турция. В счетоводството на предприятието-майка инвестицията в дъщерното дружество е заведена в турски лири (валутата, в която е деноминиран капиталът на дъщерното дружество).

 

Въпрос:

Признават ли се за данъчни цели счетоводните приходи и разходи от преоценка на инвестицията в дъщерното предприятие по централния курс на Българската народна банка към края на отчетния период.

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

ЗСч. ЗМДТ. Счетоводно отчитане и деклариране на придобита земя със стара постройка, подлежаща на разрушаване

Казус. Като продължение на казуса: "ЗСч. ЗДДФЛ. Прехвърляне в ЕООД с предмет строителство на УПИ, притежавано от физическото лице – собственик“ от бр. 149/2021 г. възникват следните въпроси:

 

  1. Ако върху придобитата земя има стара постройка, то как следва да се заприходи тя? Предвидено е постройката да се разруши, след като започне същинският строеж на къщите. Но как да се третираме дотогава? Трябва ли да се амортизира? Какви счетоводни статии следва да вземем при разрушаването й?
  2. Следва ли придобитата земя и постройка върху нея да се декларират с декларация по чл. 17 от ЗМДТ? Ако да, с една или с две отделни декларации трябва да стане това? След започване на строежите, след акт 16 ли трябва да се подаде нова декларация за всяка от новите къщи? Ако те се продадат „на зелено“ с част от земята, задължението за плащане на местните данъци и такса смет (за земята) до завършване на къщите на кого е?

Отговор: Христо Досев, Златка Мицова

ЗСч. Относно промяна в категорията на предприятие

ЗСч. Въпрос. Съгласно показателите за определяне на категория предприятие дружество е микропредприятие през 2018 г., и малко предприятие през 2019 г. По показатели за 2020 г. дружеството е малко предприятие.

 

Въпрос:

 

Финансовите отчети за 2020 г. на дружеството за коя категория предприятие трябва да бъдат?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор