Съдържание (164/2021)

Съдържание (164/2021)

Издание: Труд и осигуровки

 

Коментари

 

Признаване и изпълнение на съдебни решения по трудови спорове съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г.

Александър Андреевадвокат, д-р по право

 

Практика на ВКС

 

 Относно Тълкувателно решение № 5/2019 на ВКС от 26 октомври 2021 г.

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Въпроси - отговори

 

КТ. Относно договора за повишаване на квалификацията и за преквалификация по чл. 234 КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КСО. Понятията „издръжка на работнически столове“ и „поевтиняване на храната“ за целите на осигуряването  

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Дължимост на осигурителни вноски върху разходи за дрескод, сешоар и маникюр на продавач – консултанти       

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Дължимост на осигуровки при недекларирани доходи от наем   

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Вписване на собственик на ЕООД като втори управител без полагане на труд  

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Осигуряване на собственик на действащо ЕООД, неизвършващ дейност в него

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗЗО. Осигурителни вноски върху доход от наем на евродепутат

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Практика на МТСП

 

МТСП. Относно признаването на периода на отпуск за бременност и раждане за придобит трудов стаж и професионален опит 

 
МТСП. Относна запазване правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на лице с намалена работоспособност през периода на отпуск за бременност и раждане   

 

МТСП. Относно запазване на срока на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326 КТ при ползване на отпуск през периода на предизвестието   

МТСП. Относно възнаграждението при отпуск за явяване пред съд по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ   


МТСП. Относно възнаграждението при ползване на отпуск за встъпване в брак по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ  


МТСП. Относно задължението за предварителни и периодични медицински прегледи

 

Следващ брой

Следващ брой