Данъци и счетоводство

ЗДДФЛ. Попълване на Приложение № 10 при ползване на данъчно облекчение за дете и дете с увреждане

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице през 2021 г. е имало доходи от трудови правоотношения при двама работодатели. Лицето има едно непълнолетно дете с увреждания. При работодателя по основното трудово правоотношение е ползвало само данъчното облекчение за деца с увреждания в пълен размер, тъй като не е представило бележка от другия работодател, за да се изчисли годишния данък за всички доходи от трудови правоотношения и само този доход не е бил достатъчен, за да ползва и двете облекчения. В годишен аспект размерът на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на това лице (общо от двамата работодатели) е по-висок и е възможно да бъдат ползвани и двете данъчни облекчения за деца.

 

Предвид това какви са особеностите, които физическото лице трябва да съобрази при попълване на Приложение № 10 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Определяне на датата, към която апартамент в новопостроена сграда е „жилищен имот“

ЗДДФЛ. Въпрос. В края на 2016 г. физическо лице е закупило право на строеж за изграждане на апартамент. През 2017 г. е издаден акт обр. 14 за приемане на конструкцията на сградата и в края на същата година е съставен протокол, че сградата е завършена в „груб строеж“ по смисъла на § 5, т. 46 от ДР на ЗУТ. В началото на 2021 г. е издадено разрешение за ползване на жилищната сграда.

 

При извършена продажба на този апартамент от физическото лице през 2021 г., придобитият доход от продажбата ще попадне ли в обхвата на необлагаемите доходи на основание чл. 13, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗДДФЛ, предвид че от датата на издаване на протокола за грубия строеж и датата на продажбата са изминали повече от 3 години? Придобитият от физическото лице доход подлежи ли на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Ползване на отстъпка от данъка за довнасяне при доходи от продажби чрез интернет и наем

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице, което извършва продажби през интернет, но не е регистрирано като едноличен търговец, през 2021 г. е придобило и доходи от отдаване под наем на собствен недвижим имот, за които за четвъртото тримесечие не е внасян авансов данък.

 

Какво е важно да има предвид това лице, когато желае да ползва отстъпка за доходите от наем при декларирането им в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а другите доходи да декларира на по-късен етап след извършване на годишното приключване?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Подаване ГДД по чл. 50 на починало лице и ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице - пенсионер, което през 2021 г. е имало доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество на предприятие, е починало през декември 2021 г. Лицето от месец ноември има влязло в сила решение на ТЕЛК с установена над 50 на сто намалена работоспособност. За придобития от това лице доход от наем, предприятието - наемател е удържало и внесло авансов данък, с изключение на четвъртото тримесечие.

 

В този случай наследниците задължени ли са да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите на починалото лице и имат ли право да приложат данъчното облекчение за намалена работоспособност?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Деклариране доходи на ЗС, облаган по реда на чл. 29а, дерегистриран през годината

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице „A“ - регистриран земеделски стопани (ЗС) през м.12.2017 г. подава декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за избор на облагане по чл. 28 от ЗДДФЛ. През 2021 г. лицето решава да кандидатства по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ като ЕООД, което регистрира. Поради това на 20.07.2021 г. прекратява регистрацията си като ЗС – физическо лице и регистрира като ЗС ЕООД - то. До датата на дерегистрацията „А“ е получил приходи само от директни плащания от ДФЗ в размер на 32 000 х. лв. и е набрал почти всички разходи за реколта 2021 г. в размер на 62 000 лв. След датата на дерегистрация „А“ е реализирал до 31.1.2021 г. всичката придобита продукция през 2021 г. на продажна стойност 55 000 лв. и е получил от Държавен фонд „Земеделие“ директни плащания още 32 000, на които е удържано 10% окончателен данък съгласно чл. 38, ал.15 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума е 35 555,55 лв. тъй като лицето, след тази 20.07.2021 г. не е регистриран ЗС.

 

Въпроси:

  1.  Какви данъци ще плати „А“ през 2021 г.?
  2.  Какви приложения трябва да попълни в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
  3.  До коя дата трябва да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ - 30.04. или 30.06.2022 г.?

Отговор: Лорета Цветкова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Доходи от договори за разлика

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице осъществява Форекс търговия с договори за разлика с валутни двойки и злато, чрез платформа на български брокер. Лицето има 6000 евро по сметката при брокера. При покупка на 1 лот от дадена валутна двойка, което представлява 100000 валутни единици от основната валута при курс 1.1 – стойност 110000/100000*1,1 се блокира сума в размер на 3300 евро. При покачване на цената на валутната двойка до 1.15, лицето излиза от сделката при стойност 115000/100000*1,15 и реализира печалба от 5000 валутни единици.

 

Въпроси:

  1. Ако сделките са единични и лицето трябва да се обложи по реда на  чл. 33 ал. 3 от ЗДДФЛ като попълни Приложение № 5 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ какво трябва да се попълни за общ размер на продажната цена при продажба (кол. 3) и за общ размер на цената на придобиване (кол. 4) от Таблица 2?
  2. Ако лицето беше реализирало загуба от търговия с договори за разлика с валутни двойки в рамките на годината, трябва ли да попълни Приложение № 5 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?
  3. Ако лицето започне да извършва по-често сделки на платформата (почти ежедневно) ще трябва ли при годишно облагане на тази дейност да попълва Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант