Данъци и счетоводство

Отчитане на предоставяната от бензиностанциите отстъпка при зареждане на гориво от крайни потребители в размер на 25 стотинки на литър

Казус: Предприятие, прилагащо НСС, чрез стопанисвана от него бензиностанция участва в програмата за компенсация на крайните потребители за нарастването на цените на горивата (т. нар. отстъпка от 25 стотинки за литър гориво). Съгласно законовите изисквания предприятието отразява предоставената от него компенсация като отстъпка от продажната стойност на зареденото гориво, а сумата на предоставените през съответния месец компенсации се възстановява на предприятието от държавния бюджет.

 

Въпрос:

Какво е най-подходящото счетоводно третиране на отстъпката в размер на 25 стотинки на литър гориво:

- в момента на предоставянето ѝ и
- в момента на възстановяване на средствата от държавата?


Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Акцентът на материала е изясняване промените в механизма на прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания след направените изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и да се отговори на въпроси, свързани с практическото му прилагане.

Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, направени през месец юли 2022 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Предмет на настоящия коментар са промените направени Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародвани през м. юли 2022 г., както и  свързаните с тях промени в Правилника за неговото прилагане, тъй като засегнатите от тях лица следва да ги съобразят при подаването на справка-декларацията за м. юли 2022 г.  Останалите промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, както и тези направени със ЗИЗДДС (отнасящи се до промяна в прага за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС) ще бъдат разгледани в септемврийския брой на списанието.

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ. бр. 52 от 05.07.2022 г.)

Мариянка Вълчанова, началник отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Целта на материала е да информира накратко зя последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, въведени с Преходните и заключителни разпоредби  на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.).