Данъци и счетоводство

Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, направени през месец юли 2022 г.

Моника Петрова, данъчен експерт


С настоящия коментар продължава анализът на последните промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), както и свързаните с тях изменения и допълнения  в Правилника за неговото прилагане. Акцентът е върху промените в Правилника, които не бяха разгледани в публикувания вече коментар от предходния брой на списанието, както и тези направени със ЗИЗДДС (обн. ДВ. бр. 58 от 23.07.2022 г.), отнасящи се до промяна в прага за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС. 

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове  (обн. ДВ. бр. 65 от 12.08.2022 г.)

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“ , Териториална дирекция Митница Пловдив

 

В ДВ. бр. 65 от 12. 08.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС) в сила от 16.08.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила през 2023 г. Целта на материала е да се разгледат направените промени.