Данъци и счетоводство

ЗДДС. Данъчна ставка при префактурирани от наемател към наемодател топло енергия и газ

ЗДДС. Въпрос. Във връзка с УК-2/13.07.2022 г. и допълнението му, как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ. Съгласно договора те се заплащат отделно от наемната цена. Следва ли наемателят да приложи ставката 9 %?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно продажби в Google play store

ЗДДС. Въпрос. Дружество създава и пуска на пазара игра за мобилни телефони чрез Google play store и Apple store. Съответно генерира приходи от клиенти физически лица от ЕС и трети страни, платени в техните платежни системи.

 

Въпроси:

1. Какви задължения съгласно ЗДДС има дружеството при реализираните продажби?
2. Google събират и внасят от свое име ДДС-то, ако е от клиенти от ЕС, съответно в ДДС декларацията (дневници) в България продажбите през тяхната платформа към тях ли трябва да бъдат отразени (ВОД или услуга по чл. 21) или към физическите лица и трябва ли да има VIES декларация?
3. Отпада ли задължението за регистрация по ОSS, след като на практика няма да има ДДС за деклариране?
4. При продажба към лица от трети страни  няма ДДС, но все пак отново ли следва дружеството да отрази продажба с получател Google?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажба от български доставчик на стока, произведена в трета страна, транспортирана директно до клиент от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава плат на чешко дружество, регистрирано по ДДС в Чехия. Платът се произвежда в трета страна по заявка на българското дружество. За произведения плат българското дружество заплаща по банков път на доставчика от третата страна и получава от  него фактура и опаковъчен лист. Доставчикът от третата страна по указание на българското дружество изпраща плата на адреса на чешкото дружество. Транспортът от третата страна до Република Чехия се организира от чешката фирма и е за тяхна сметка. В митническата декларация, доставчикът от третата страна фигурира като изпращач, българското дружество като продавач, а дружеството от Чехия като купувач. Платът се обмитява в Чехия от дружеството купувач, като то заплаща дължимите по местното законодателство мита и ДДС (митнически сборове). Българското дружество следва да  издаде към чешкото дружество фактура и опаковъчен лист.

 

Въпроси:

1. Как следва да се отрази фактурата на доставчика от третата страна и по конкретно - следва ли да се отрази в дневника за покупки; ако следва да се отрази - в кои колони на дневника за покупки трябва да се посочи сумата по фактурата и като какъв вид сделка?

2. Как следва да се издаде фактурата на чешкото дружество и по конкретно - какъв вид продажба е (облагаема, ВОД или друг вид) и съответно какво ДДС следва да се начисли и какво основание да се впише за начисляване или не начисляване на ДДС; съобразно вида на сделката как следва да се отрази фактурата в дневника на продажбите?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажба на камион в Италия

ЗДДС. Въпрос. Дружество "Х" извършва международен транспорт на стоки. Камионите почти не се прибират в България. Един от камионите е закупен на лизинг на 06.11.2015 г. Целият данъчен кредит е ползван м. 11.2015 г. След това са издавани фактури само за лихвите, като освободени доставки. Към днешна дата лизингът е изплатен и камионът е собственост на дружеството. Собствеността е прехвърлена м.10.2020 г. На 01.08.2022 г. регистрацията на камиона е прекратена с удостоверение от ОД - Сектор пътна полиция В молбата за дерегистрация е посочено, че влекачът ще бъде изнесен за Италия. В големия талон, освен че пише, че регистрацията е прекратена, пише и "износ за Италия", като и на големия талон е написано - "регистрацията прекратена" на 01.08.2022 г., върнати са и номерата му. Към тази дата камионът се намира в Италия и ще бъде продаден там на дружество регистрирано по ДДС в Италия. Последният курс на влекача е бил Италия - Франция - Белгия - Италия м. 07 2022 г., а в България последно е бил м. 03.2022 г Към днешна дата балансовата стойност на камиона е около 55 х. лв., а първоначалната е 171 х. лв.

 

Въпроси:

1. След като камионът няма да се връща в България, къде ще бъде мястото на доставката и каква доставка ще имаме - ВОД или доставка с място на изпълнение извън територията на България?

2. Ще трябва ли да се правят някакви корекции на ползвания данъчен кредит за придобиване на автомобила?

3. Въобще как трябва да се постъпи в данъчно отношение, ако доставката бъде извършена по описания по-горе начин?


Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на унищожена и открадната продукция поради катастрофа при транспортиране

ЗДДС. Въпрос. Камион, пътуващ към клиент от ЕС, катастрофира и цялата продукция в него е унищожена или открадната. Преди заминаване на камиона са издадени фактури за продажба и ЧМР с вписан превозвач. Превозвачът не е върнал нищо от продукцията обратно, няма фактура за транспорт, само ЧМР, че продукцията е изпратена и снимки от катастрофата.


Въпроси:

1. Следва ли фактурите за продажба да се отразят като анулирани в дневниците по ДДС, тъй като стоката не е стигнала до клиента?

2. Трябва ли да се начисли ДДС за липсата с протокол?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Доставка по интернет на образователна услуга на юридическо лице от Великобритания

ЗДДС. Въпрос. Българко дружество   е доставчик на образователни услуги (курсове по английски език). Преподавател в дружеството извършва  образователна услуга посредством  интернет на клиент - юридическо лице от Великобритания.

 

Въпроси:

1. Къде е място на изпълнение на услугата и следва ли да се начислява ДДС във фактурата?

2. Ако отговорът е  „Да“, следва ли да се подава VIES декларация?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗКПО. Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б

ЗКПО. Въпрос. ЕТ „Импулс – М.С.” е регистриран земеделски стопанин с предмет на дейност производство на непреработена растителна продукция (засаждане и отглеждане на череши). Едноличният търговец декларира преотстъпен данък за 2020 г. и 2021 г. Към момента е изпълнено условието за инвестиране на данъка. Лицето желае да се впише в регистъра на земеделските стопани като физическо лице и да извършава дейност като такова с оглед по-облекченото данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ.

 

Въпрос:

 

Ще бъде ли изпълнено условието на чл. 189б, ал. 2, т. 3 от ЗКПО за преотстъпване на данъка, а именно – дейността да продължава да се осъществява поне три години след преотстъпването, в случай че ЕТ се пререгистрира като земеделски стопанин – физическо лице?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ДОПК. Изготвяне на жалба при обжалване на РА при направено възражение срещу РД

ДОПК. Въпрос. Ревизирано лице е направило възражение против ревизионен доклад (РД).

 

Въпроси:

1. Необходимо ли е изложените в него аргументите да бъдат посочени също и във жалбата против ревизионния акт (РА)?

2. Трябва ли да бъдат прилагани отново всички документи към жалбата на РА, след като са били представени в хода на ревизията?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ДОПК. Действия на публичния изпълнител при платена главница, но неплатена лихва по РА

ДОПК. Въпрос. Когато е платена главницата по ревизионен акт (РА), например задължение по ЗДДФЛ, но не е платена лихвата по същия РА какви са последствията за задълженото лице? Възможно ли е и в какъв срок задължението за лихва (примерно над 5000 лв.) да бъде взето чрез публичен изпълнител?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат