Данъци и счетоводство

ЗДДС. Еднократни корекции на упражнено право на данъчен кредит за дълготраен актив, който не е използван в дейността на лицето през част от периода за корекции

ЗДДС. Въпрос. През 2017 година дружество е закупило дълготраен актив, като е приспданта пълен данъчен кредит. Поради повреда и наложил се ремонт, активът не е използван през цялата 2020 година. След извършения ремонт, активът е започнал да се използва в дейността на дружеството през 2021 година. Тъй като през 2022 година активът отново е претърпял повреда е взето решение той да бъде бракуван, тъй като повторното му ремонтиране не би било изгодно за дружеството.

 

Въпрос:

 

При бракуването на актива следва ли дружеството да извърши корекция на ползвания през 2017 година данъчен кредит?

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно изграждането на фотоволтаични централи

ЗДДС. Въпрос. Съгласно записаното в нотариалния акт е учредено възмездно и безсрочно право на надстрояване върху сграда за изграждане на обект - фотоволтаична централа Сградата е нова, като към момента на учредяване на правото, няма издадено разрешение за строеж на ФЕЦ.

 

Въпрос:

Как следва да се издаде фактурата по нотариалния - с ДДС или като освободена доставка?

Моето мнение е аналогично на изразеното в материала „Третиране по реда на ЗДДС на различни казуси, свързани с изграждане, производство и търговия на електрическа енергия чрез фотоволтаици“, публикуван на в списанието на 01.07.2022 г. Не всички колеги обаче споделят, че доставката е освободена към момента на учредяване правото на надстрояване, съгласно нотариалния акт.

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт