Данъци и счетоводство

Счетоводно и данъчно третиране на създаван от предприятието софтуер

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

В материала е направен опит да се анализират основните счетоводни аспекти на вътрешната разработка на софтуер, като преследваната цел е да се навлезе в значителна степен на конкретика относно характера на извършвани дейности в този сложен процес.

ЗСч. ЗКПО. Относно липса на понятието "праг на същественост" в СС 38 - Нематериални активи

Казус. Българско дружество регистрирано по ЗДДС закупува специализирани видеа от регистрирано по ЗДДС дружество в страна от ЕС. Всяко от записаните видеа е на единична стойност на 700 лева. Тези видеа ще бъдат качени на онлайн платформа, където срещу заплащане клиенти могат да ги гледат. Те остават собственост на българското дружество.

 

Въпрос:

Следва ли да се заприходят тези видеа като дълготрайни нематериални активи или може да се признаят на текущ разход? В СС 38 - Нематериални активи липсва понятието "праг на същественост".

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. ЗДДС. Относно отчетната стойност на биологични активи, отглеждани в трети страни и внос на добити ембриони

Казус. „У“ ЕООД е регистриран земеделски стопанин. Отглежда животни и получава субсидии. През 2021 г. и 2022 г. „У“ ЕООД е закупило крави и телета в САЩ и Канада с цел добив на говежди ембриони. Отглеждането, грижите за кравите и специализираните услуги за добиването на ембрионите се извършва от фирми в САЩ и Канада. След получаване на ембрионите (успешно или неуспешно) животните ще бъдат продадени в САЩ/Канада. За част от ембрионите (възможно е всичките) ще се извърши внос в България за нуждите на „У“ ЕООД, а другите ще се продадат в ЕС или трети страни.

 

Въпроси:

1. Как следва да се определи цената на добитите ембриони при евентуален внос в страната, съответно тяхната себестойност?

2. Как следва да се определи отчетната стойност на продадените животни/телета/ ембриони, към момента на продажбата?

3. Доколко счетоводен стандарт 41- селско стопанство намира съответно приложение?

4. Следва ли да се издава протокол за начисляване ДДС във връзка с услугите, които се извършват в САЩ и Канада?

 

Отговор: Христо Досев, Ганка Петрова

ЗСч. Отчетност на физически лица, регистрирани по ЗДДС

ЗСч. Въпрос. При проверка във връзка с възстановяване на ДДС на физическо лице - земеделски производител, облаган по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, приходните органи изискват водене на двустранно счетоводство и представяне на оборотна ведомост, налични стоки, материали, продукция, вземания, задължения, активи, справки за лично ползване и други.

 

Въпроси:      

1. Задължени ли са физически лица, които се облагат по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, да водят счетоводна отчетност?

2. Ако са задължени, каква следва да бъде счетоводната отчетност (едностранно/двустранно счетоводство или други регистри)?

3. Каква счетоводна отчетност са задължени да водят физически лица - земеделски производители, нотариуси и други лица упражняващи свободна професия, облагани по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, ако същите са регистрирани лица по ЗДДС?

      

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор