Данъци и счетоводство

Примерни модели на счетоводно отчитане на застрахователните договори в съответствие с МСФО 17

Георги Стоянов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

 

Настоящият материал е посветен  на изясняване на сложната техническа материя, която МСФО 17 Застрахователни договори въвежда с първоначалното си прилагане, и изисква от предприятията да прилагат към финансовите си отчети от 2023 г. Представени са основни примерни счетоводни схеми, които дружествата могат да използват при първоначалното прилагане на МСФО 17, както и при последващото отчитане на компонентите на застрахователните договори.