Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество няма регистрация по ЗДДС в Нидерландия и представител на нидерландска фирма освобождава стоката. Стоката е транспортирана за сметка на българското дружество от Нидерландия до България. В Нидерландия е внесено мито.

 

Въпрос:

Протоколът, който ще се издаде от българското дружество (ВОП към себе си) с право на данъчен кредит ли ще бъде или не?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Доставка на услуга с получател от Обединеното кралство от лице, регистрирано по чл. 97а

ЗДДС. Въпрос. Фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС, предоставя услуга на фирма, регистрирана в Обединеното кралство.

 

Въпрос:

Следва ли тази фактура да бъде включена в дневника за продажби и ако следва, то в коя колона на дневника.

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно начисляване на ДДС в КИ при разваляне на доставка, извършена преди регистрацията по ЗДДС

ЗДДС. Въпрос. Преди дата на регистрация по ЗДДС дружество е издало фактури за еко такси (членски внос), необходими на клиентите, за да регистрират новозакупените си автомобили в КАТ. Някои клиенти не успяват да регистрират автомобилите си и дружеството им възстановява парите.

 

Въпрос:

След регистрацията на дружеството по ЗДДС в кредитното известие, което се издава, начислява ли се ДДС и ако е „ не“ на какво основание, ако е „да“ - налице ли е право да се посочи в намаление съответния данък в дневника да покупките и да се ползва данъчния кредит?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Регистрация на ФЛ по ЗДДС при продажба на недвижими имоти придобити с договор за даване вместо изпълнение на заем

ЗДДС. Въпрос. Физическо лице продава едновременно на няколко имота на едно и също лице, придобити с договор за даване на недвижими имоти вместо изпълнение на заем. Продажба е инцидентна, продажната цена е над 100 000 лв., а имотите са земеделски земи (доставките са освободени). В един от имотите има две селскостопански сгради, които са нови, но липсва информация дали имота или част от него е УПИ. Цената е общо за всички имоти.

 

Въпрос:

Следва ли физическото лице да се регистрира по ЗДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно субсидия от ко-продуцент на филм - физическо лице

ЗДДС. Въпрос. Фирма, регистриран продуцент към НФЦ, с регистрация по ЗДДС, ще прави български филм. Получила е по сметка съгласно договор 25 000 лв. от ко-продуцент физическо лице, които представляват 5% от бюджета на филма и съответно придобива правото да получи 5% от всички приходи от филма.


Въпрос:

1. Има ли намалена ставка на ДДС, свързана с български филми?
2. Би ли трябвало да се издаде фактура за 25000 лв. с включено ДДС? 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Разходи за ваучери за храна при командироване на наети лица

ЗКПО. Въпрос. Работодател планира да предостави на всичките си служители социални придобивки. Ръководството на предприятието е взело решение да се предоставят ваучери за храна – по 10 лв. на отработен ден.  Не се предоставят ваучери за храна на лица, които отсъстват поради някаква причина (платен отпуск, неплатен отпуск, отпуск поради временна нетрудоспособност или друг вид отсъствие).

 

Въпрос:

Нарушава ли се изискването за общодостъпност, когато служител е в командировка, по време на която получава дневни пари за храна и не получава ваучери за храна?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Право на данъчни облекчения за украински граждани с временна закрила

Въпрос. ЗДДФЛ. Украински гражданин, пребиваващ в България след 24.02.2022 г., се ползва от временна закрила, и през 2022 г. е извършвал работа за българско дружество по граждански договор.

 

Въпрос:

Как лицето следва да декларира тези доходи и може ли да ползва данъчно облекчение за деца по реда на ЗДДФЛ?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Документиране на доход по граждански договор от самоосигуряващо се лице

ЗДДФЛ. Въпрос. Предприятие изплаща доход по извънтрудово правоотношение (граждански договор) на лице, упражняващо свободна професия (самоосигуряващо се лице), предметът на който е различен от вида на упражняваната дейност като свободна професия.

 

Въпрос:

Как следва да бъде документиран този доход?      

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт