ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. (ред по ред) с примери

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант


Целта на материала е да се опише попълването на част III - „Формиране на облагаемия доход“ от Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. ред по ред.

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на разходи за лихви по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Регулиране на разходи за лихви по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

 

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение  на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост