Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно доставка на услуга по работа по движима вещ с получатели от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество регистрирано по ЗДДС с основна дейност тунинговане (подобряване) на нови превозни средства, извършва тези услуги както в ЕС, така и към трети страни. Услугата по тунинговане се извършва от фирма в трета страна. Българското дружество се явява като посредник. Превозните средства от Германия директно отиват в трета страна, където се извършва услугата.

 

Въпрос:
1. За извършените услуги в ЕС трябва ли да подаваме VIES декларации? Получателите на услугата са данъчно задължени лица. Мястото на изпълнение на услугата е в трета страна.
2. За получената услуга от трета страна трябва ли да се самообложим с протокол по чл. 117 от ЗДДС? Мястото на изпълнение на услугата не е на територията на България.

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно услуги, свързани с проектиране, доставка, монтаж и инспектиране на фотоволтаични инсталации в страна от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество възнамерява да извършва услуги относно проектиране, доставка, монтаж и инспектиране на фотоволтаични инсталации. Възможно е да закупува инсталациите и материалите от италианска фирма, като същата ще извършва монтажа, тъй като има нает квалифициран персонал. Възможно е дружеството да извършва само монтажа и инсталирането, без да доставя самите материали и инсталации. Монтажът ще се извършва в Италия, като получател по доставката е физическо лице.

 

Въпрос:

Ще възникне ли задължение за регистрация на дружеството в Италия в тези случаи?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно получена фактура от онлайн платформа Alibaba

ЗДДС. Въпрос. Дружество получава фактура от онлайн платформа Alibaba за доставка на стока от Китай на стойност 63 евро. Документът (tax invoice) е издаден на българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. В него има начислен ДДС - 20%. Доставчикът по фактурата, след проверка в сайта на НАП, е с валиден VAT номер NL…

 

Въпроси:

1. Има ли възможност да се ползва начисленият ДДС (стоката е предназначена за извършване на облагаеми по смисъла на ЗДДС сделки)?

2. Трябва ли да се издава протокол за ВОП по чл. 117 от ЗДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно включване на продажби на услуги в САЩ и ЕС в оборота по чл. 96, ал. 2

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС за извършване на услуги на дружества от ЕС. При достигане на оборот от 100 хиляди лева то подлежи на задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС.


Въпрос:

Как се изчислява този оборот и по-специално:

- брои ли се оборотът от продажби в САЩ;
- брои ли се оборотът от продажбите в ЕС на физически и юридически лица, които и без друго се декларират заради регистрацията по чл. 97а от ЗДДС или единствено се отчитат продажбите на територията на България?


Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Относно санкции при отразяване на фактури в дневника за продажби в следващ данъчен период

ЗДДС. Въпрос. Дружество, регистрирана по ЗДДС, за периода м. февруари  2023 г. е начислила ДДС по издадени от нея фактури, но поради пропуск не са отразени в дневника за продажби за същия данъчен период. Не са отразени 2 броя фактури с общо ДДС в размер на 5 286 лв. Същите фактури ще бъдат отразени в дневника за продажби за м. март  2023 г.

 

Въпроси:

Какви санкции подлежи да бъдат наложени на дружеството?


Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗКПО. Прилагане на чл. 42 от ЗКПО при доходи от рента на местни физически лица

ЗКПО. Въпрос. Дружеството се занимава със земеделска дейност, като за целта наема земеделска земя от физически лица, и съответно дължи рента.

 

Въпрос:

Трябва ли начислената и неизплатена рента към местни физически лица към 31.12.2022 г., да се даде в увеличение на финансовия резултат в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, като се има предвид, че всичката произведена земеделска продукция е непродадена?

 

Отговор: Румяна Йорданова, данъчен консултант

ЗКПО. Третиране на разходи за ваучери за подаръци

ЗКПО. Въпрос. На общо събрание на пълномощниците в дружеството е взето решение: 1. За Великден да бъдат предоставени на всички работници и служителите, включително на работещите по договор за управление и контрол подаръчни ваучери. 2. Подаръчните ваучери да са в еднакъв размер на всички работници и служителите – 200 лева. Ръководството ще закупи подаръчните ваучери от Edenred.

 

Въпрос:

Какво е третирането на подаръчните ваучерите от гледна точка на ЗКПО?

 

Отговор: Румяна Йорданова, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно третиране изпълнението на парично задължение от длъжника чрез прехвърляне на недвижим имот на кредитора

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице А е длъжник по договор за кредит. Задължението е обезпечено с първа по ред договорна ипотека на имот. Банката продава вземането от длъжника на трето юридическо лице. През 2022 г. физическото лице прехвърля на юридическото лице (собственик на вземането) имота, с който е обезпечено вземането, като в договора пише:

„Прехвърлителят прехвърля на приобретателя, а последния получава в собственост описания по-горе недвижим имот срещу погасяване на парично задължение в размер на 100 000 лв., което е част от парично задължение на физическото лице А към приобретателя съгласно Договор за кредит №........... и което задължение е обезпечено с първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот........(описан е имотът). Приобретателят черпи правата си на цесионер и настоящ кредитор по описаното по-горе в този пункт вземане от следните договори за прехвърляне на вземания .....(изброени са договорите).“

 

Въпроси:

1. Доход ли е на физическото лице А стойността, която е определена за имота в тази сделка - 100 000 лв. и с която се намалява задължението на физическото лице А?

2. Трябва ли да се декларира по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗДДФЛ. Относно помощи, получени от собственик на апартамент за гости за разселени лица от Украйна

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице е получател на помощ по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. През 2022 г. лицето е получило по 10 лв. на ден, на човек за настаняване на украински граждани в собствения му апартамент. Апартаментът е регистриран като апартамент за гости в съответната община.

 

Въпрос:

Какво е данъчното третиране на получените средства?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Относно облагане на доходи от продажба на създадена от лицето фейсбук група

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице продава създадена от него фейсбук група, която същото е администрирало.

 

Въпрос:

Придобитият доход от продажбата доход, подлежи ли на данъчно облагане и по какъв ред?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт