Данъци и счетоводство

Оценка за наличие на контрол в съответствие с МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

Казус: Дружество Х притежава 100 % от дружество У. Дружество У притежава 20 % от дружество Z, а дружество C притежава 80 % от дружество Z. Дружество Z се управлява от съвет на директорите, които имат пълната власт да управляват дружеството, освен ако изрични решения не се вземат от акционерите.Съветът на директорите в Z се състои от двама членове, единият избран от У, а другия от С, като изборът на всеки един член на съвета следва да бъде одобрен от другия акционер. Избраният от У член на съвета на директорите в Z е и управител в Х и в У (г-н М). Дружество Z има две дъщерни дружества (със 100% участие) – A и B, като управител и на двете дъщерни дружества е лице, свързано с управителя на C (те са съпрузи). Целта на дружество Z е да набавя, осигурява производството – чрез дъщерните си дружества А и B, и дистрибуция на произведените от дъщерни дружества продукти, както и всички инцидентни дейности, свързани с тези процеси (това е по устав). Членовете на съвета на директорите на Z имат равни гласове, като всички решения се вземат с неанонимно гласуване. При 3 решения, за които не е имало положително решение, членът, представляващ У, може да блокира решение и да вземе окончателното решение. Дружество У няма договорености с други инвеститори, касаещи дейността на дружество Z. Дружество У няма право да назначава мнозинството от съвета на директорите, но има право да одобрява предложените от дружество С (на реципрочен принцип). Дружество B дължи на дружество Х 700 000 долара – има споразумение за плащане по 25 000 долара на месец – Х е доставчик на B, като тази сума са натрупани неплатени задължения по доставки. Дружество A е собственик на имоти, които отдава на дружество B за производствената му дейност. X не е основен доставчик на B (поема около 10 % от доставките). Задължението е обезпечено с ипотека. Дружество У дължи на дружество Х 1,6 хил долара – не е описан срок на връщане.

 

Въпрос:

Дружество Х осъществява ли контрол върху дружество Z за целите на консолидацията?

 

Отговор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

Отчитане на отсрочени данъци при преоценка на инвестиции

Казус: Нефинансово предприятие, прилагащо НСС, притежава портфейл от инвестиции в капиталови инструменти. Част от финансовите инструменти се търгуват на регулиран пазар, а други – не. Предприятието отчита инвестициите по справедлива стойност, като ефектът от промените в справедливата стойност инструментите се отчита в печалбата или загубата. Приходите и разходите от преоценка на финансовите активи не се признават за данъчни цели и с тях се преобразува счетоводният финансов резултат на предприятието.

 

Въпрос:

Трябва ли предприятието да отчита отсрочени данъци за преоценките на всички притежавани финансови активи, или само за тези, които не се търгуват на регулиран пазар.

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

Отчитане на неизползвани през годината отпуск и осигуровки

Казус. В края на годината неизползваният отпуск се провизира (604/423), в ГДД по чл. 92 от ЗКПО разходите се намаляват със същата сума. В края на следващата година със знак минус провизираният отпуск се отписва със същата сума от миналата година и се провизира неизползваният отпуск за текущата година. В ГДД по чл. 92 от ЗКПО се увеличават разходите с миналогодишните провизии и се намаляват с тазгодишните. Притеснението е свързано с това,  че текущо през годината с импортиране на ТРЗ в счетоводната програма 604/421 се осчетоводява реално използваният  отпуск - както за текущата година, така и за преходната.

 

Въпрос:
Как е правилно да бъдат отчитани счетоводно провизиите, ако софтуерът не позволява точно отчитане на използвания провизиран отпуск?


Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор