Данъци и счетоводство

Относно размера на дневните командировъчните пари по реда на Наредбата за командировките в страната, който се третира като необлагаем доход

Александра Атанасова, адвокат

 

Настоящият материал е иницииран от повдигналите се в практиката спорове относно тълкуването на новата редакция на разпоредбата на чл. 21 на Наредбата за командировките в страната (в сила от края на месец март 2023 г.) при прилагането на разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 5.  б. "б" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, която определя размера на дневните пари, който не следва да се включва в облагаемия доход на физическото лице.