Данъци и счетоводство

Актуална практиката на НАП относно прилагане на ЗДДС при предоставяне за ползване на недвижим имот чрез Аirbnb и Booking

      Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да  запознае с промени в практиката на НАП относно прилагане на ЗДДС при предоставяне за ползване на недвижим имот, посредством платформите Аirbnb и Booking.

 

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно имот ползван от ФЛ за настаняване на туристи и за живеене

Казус. Недвижим имот се полза от физическо лице както за настаняване на туристи, така и за живеене.

 

Въпроси:

1. Трябва ли да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит и какво би могло да представлява разумна база за извършване на тази корекция, ако такава се налага?

2. Може ли лицето да избере да се облага с данък върху разходите по чл. 204, ал.1, т. 4 от ЗКПО за личното ползване на имота (лицето не подлежи на облагане с патентен данък)?

 

Отговор: Моника Петрова, Людмила Мермерска 

ЗДДС. Относно апорт на апартамент от ФЛ, последващо регистриран като туристически обект

ЗДДС. Въпрос. Физическо лице е придобило недвижим имот, за което притежава фактура, в която на отделен ред е посочен данък върху добавената стойност. След за­ку­пу­ва­не­то на имота (апартамент), фи­зи­чес­ко­то ли­це е уч­ре­ди­ло ЕООД, в ка­пи­та­ла на ко­е­то, ка­то апор­т­на внос­ка, е вне­сен въп­рос­ни­ят имот. Предвижда се апартаментът да бъде  регистриран като туристически обект по Закона за туризма и да се предоставя за настаняване на туристи.

 

Въпрос:

Има ли пра­во на да­нъ­чен кре­дит дру­жес­т­во­то за апор­ти­ра­ния от фи­зи­чес­ко­то ли­це недвижим имот?

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Относно определяне на ДЗЛ и облагане при хотелиерска дейност в имот в режим СИО

ЗДДФЛ. Въпрос. Апартамент в режим на съпружеска имуществена общност се отдава краткосрочно под наем чрез интернет платформите Booking и AirBnB. И двамата съпрузи работят по трудов договор, но са се споразумели писмено, че единият от тях ще управлява имота.

 

Въпрос:

В този случай какво е данъчното третиране на придобитите доходи и следва ли да се счита, че доходите от тази дейност са придобити от двете физически лица, собственици на имота?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

Наредба № Н-18. Относно задължение за издаване на фискален бон от ФЛ, извършващо хотелиерски услуги

Наредба № Н-18. Въпрос. Попада ли в изключението на чл. 4, т. 6 от Наредба № Н-18/2006 г. физическо лице, което извършва хотелиерски услуги чрез AirBnB Bооking? Лицето - наемодател издава ли фискален бон, ако не живее в имота?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант