Данъци и счетоводство

ЗСч. Относно отчитане на разходи за 2022 г. при документиране и плащане през следващ период

ЗСч. Въпрос. Българско юридическо лице търгува със стоки извън ЕС. През 2022 година и извършен износ на стока на значителна стойност, за което са налични транспортни документи за реалния износ, извършен през 2022г. С датата на износа са издадени фактури, представляващи приход за българското юридическо лице. Същите към момента още не са заплатени от клиента. Във връзка с износа се очаква да се направят разходи към посреднически фирми, чуждестранни юридически лица, както и за допълнителен транспорт до конкретния обект на клиента в чужбина. Тези разходи имат съществен характер, но фактури за тях не са издадени към момента. (Неофициалната причина за това е липса на плащане от фирмата получател на стоката. След наличие на средства, посредниците ще представят допълнителните фактури, представляващи разходи за българския износител, а с това ще завърши окончателно разходната част по сделката и ще се формира точната печалба от нея).

 

Въпроси:

1. Може ли финализирането на сделката да се случи счетоводно през 2023 г., когато са налице всички приходни и разходни документи? Така ще има съпоставимост между прихода и разхода по сделката.

2. Фактът, че преместването на стоката се е случило през 2022 г. основание ли е за признаване на прихода в същата година? Ако „да“, то как следва да се отчетат бъдещите разходи по същата сделка с фактурите, които се очакват в 2023 г.?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Относно възможността само закупуване на земя за ФЕЦ да се приеме за инвестиция по смисъла на § 1, т. 30, б. "в" от ДР

ЗСч. Въпрос. Дружество е регистрирано през м. януари 2022 г. с цел изграждане на фотоволтаична централа. През годината дружеството е закупувало само земя, върху която ще се изгражда фотоволтаик. Няма назначен персонал.

 

Въпрос:

Закупуването на земя, счита ли се за инвестиция по смисъла на § 1, т. 30, б. "в" от ДР на Закона за счетоводството?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Относно счетоводното отчитане на платено ДДС по митническа декларация

ЗСч. Въпрос. Дейността на българско дружество е търговия със селскостопанска техника. Доставката е от Украйна. През месец май получава рекламни продукти за участие в изложба. Рекламните продукти са безплатно. Внася ДДС по митническа декларация на тях.

 

Въпрос:

Какво следва да бъде счетоводното отчитане на платеното ДДС по митническата декларация?

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор