Данъци и счетоводство

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол", Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Целта на материала е да се разгледат промените в Закона за акцизите и данъчните складове, въведени с § 27 и § 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван „Държавен вестник“, брой 66 от 01.08.2023 г.

Изменения и допълнения в ЗДДС, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Моника Петрова, данъчен експерт 

 

Целта на материала е да се разгледат промените в Закона за данък върху добавената стойност, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в „Държавен вестник“, брой 66 от 01.08.2023 г.
 

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) или относими към ЗКПО, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. обнародван в „Държавен вестник“, брой 66 от 01.08.2023 г.

Приети са размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се анализират разпоредите на § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. регламентиращи прилагането на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г.

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Александра Атанасова, адвокат

 

На 01.08.2023 г. в брой 66 на „Държавен вестник“ беше обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. С § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на закона са направени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Целта на материала е да даде представа и общата насока за приетите промени, без да се навлиза в подробности за всеки един променен текст на ДОПК.

Промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

Александра Атанасова, адвокат

 

На 01 август 2023 г. в брой 66 на „Държавен вестник“ беше обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г., с § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на който са направени промени  в Закона за ограничаване плащанията в брой.  Целта на материала е да запознае с направените промени.