Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО и наследяване

ЗДДС. Третиране на дейност “продажби на автомобили втора употреба”
ЗДДС. Въпрос: Новорегистрирано ЕООД ще търгува с коли втора употреба, внос от Австрия, като 90% от колите дружеството купува от физически лица с договор и само 10% с фактура. Кога следва да се регистрира по ЗДДС и съответно кой режим на облагане е по-удачно да ползва – по марж или по-общия ред? Необходимо ли е да уведомим НАП, ако ще облагаме по марж?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
ЗДДС. Третиране при откупуване права върху модели при сделки между българска фирма и фирма от ЕС
ЗДДС. Въпрос: Фирмата, която обслужвам, се занимава с производство на поздравителни картички и не е регистрирана по ЗДДС. Фирмата преговаря за откупуване права върху модели на картички на германска фирма регистрирана по ЗДДС. Срокът на правата е 3 години, а цената на сделката е около 3000 евро, като нашата фирма ще получи моделите по интернет и ще плати по банков път. Това е първият казус. Вторият казус е: Германската фирма проявява интерес към наши модели на картички, които да включи в каталога си, за което ще ни плати по банков път, като сумата не надвишава 1000 - 2000 евро. Молим да ни консултирате, следва ли нашата фирма да се регистрира по ЗДДС и всички данъчни последици, ако се сключат такива сделки.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 

ЗДДС. Третиране при регистрация на доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето
ЗДДС. Въпрос: Дружество, регистрирано през 2004 година със собственик на капитала чуждестранно физическо лице от Англия, през 2005 г. с нотариален акт купува селски имот - къща в България, от физическо лице - българин, за 19 000 лева. През 2007 г. дружеството купува два апартамента - нови в България, същите са заведени като инвестиционни имоти, или държани за продажба имоти. През януари 2009 г. единият апартамент е заведен като актив в инвентарната книга на дружеството - използван за офис. През юни месец същата година този апартамент, признат за офис, се продава за 59 000 лева. За 2009 година дружеството подава данъчна декларация по ЗКПО и внася корпоративен данък около 3000 лева. Обаче дружеството не подава заявление за регистрация по ЗДДС към 14.07.2009 г., като се позовава на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС (отделно от това упълномощеното лице при продажбата на апартамента забравя да даде нотариалния акт на счетоводителя – дава го след два месеца и счетоводителят прилага чл. 96, ал. 3 от ЗДДС). През декември 2010 г. дружеството продава и другия апартамент (не е класифициран като актив) за 100 000 лева. Сега до 14.01.2011 г. дружеството ще подава заявление за регистрация по ЗДДС. Притесненията ми са за продажбата от 2009 г., защото така или иначе от НАП ще я установят. Права ли съм в разсъжденията за чл. 96, ал. 3 от ЗДДС? И ако ни наложат санкции, какви ще са те?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на договор за изработка, доставка и монтаж на мебели, според който монтажа се извършва в Македония
ЗДДС. Въпрос: Българска фирма “X”, регистрирана по ЗДДС, в качеството си на Изпълнител има сключен договор с друга българска фирма “У”, също регистрирана по ЗДДС, в качеството си на Възложител за изработка, доставка и монтаж на мебели. Мебелите ще се монтират в обект на фирмата-възложител, намиращ се на територията на Република Македония. Цената за срочното и качествено изпълнение на възложената изработка, доставка и монтаж на мебелите е твърдо определена в общ размер. В договорената между страните цена се включват всички разходи на Изпълнителя за изработка, труд и материали, необходими за цялостното изпълнение предмета на договора. Мебелите ще се предоставят с протокол на фирмата-купувач “У” на територията на България и ще бъдат доставени от нея в Македония. Фирмата-производител “Х” ще извърши монтаж на мебелите в Македония, като за приемането на монтажа ще се състави нов протокол. За аванса за изработката и монтажа на мебели е издадена фактура от фирмата-производител с начислен 20 на сто ДДС – правилно ли е това? Как следва да се третира сделката по ЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Включване в отчетните регистри на фактура за предоставени услуги на служители на българско дружество, издадена в Германия с начислен ДДС
ЗДДС. Въпрос: Издадена ми е фактура от Германия за предоставени услуги на мои служители, в т.ч. консултации, транспортни услуги, като във фактурата е начислен 19 на сто ДДС. Трябва ли този документ да се включва в дневниците за м. 12. 2010 г. и ако отговорът е да – по какъв начин трябва да бъде отразен?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Определяне на облагаемия оборот при възнаграждения по граждански договори
ЗДДС. Въпрос: Физическо лице има сключен договор за услуги – обработка на тръжна документация. Сумата по договора е изплатена през м. 01. 2011 г. и е за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. Как следва да се определи облагаемият оборот през последните 12 месеца при граждански договори – взима се впредвид месеца на изплащане или месеците, за които се отнася възнаграждението?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Срок на издаване на протокол по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС при фирма-изпълнител установена извън територията на страната
ЗДДС. Въпрос: Фирмата ни, в качеството си на възложител, има сключен договор за услуги – обработка на тръжна документация (търгът е за обекти на територията на РБългария) с чуждестранно юридическо лице, в качеството му на изпълнител. Услугата е извършена през м. 03 на 2010 г., но чуждестранното юридическо лице ни издава фактура през м. 12 на 2010 г. и плащането ще се извърши през м. 01 на 2011г. В какъв срок следва да се издаде протокол по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС, при положение че фирмата-изпълнител е установена извън територията на страната?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Дата на данъчно събитие при извършване на международен превоз на територията на трети страни и на територията на ЕС
ЗДДС. Въпрос: Фирмата ни притежава лиценз за извършване на международен автомобилен превоз срещу заплащане и осъществява международен автомобилен превоз. Кога настъпва датата на данъчно събитие при извършване на международен превоз на територията на трети страни и на територията на ЕС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Деклариране в Справкато по чл. 73 от ЗДДФЛ на съдружник, полагащи личен труд в дружеството като самоосигуряващо се лице
ЗДДФЛ. Въпрос: Следва ли да се декларира в Справкато по чл. 73 от ЗДДФЛ възнаграждение на съдружник в ООД, полагащи личен труд в дружеството като самоосигуряващо се лице на основание на протокол от решение на общото събрание?
 
 
Отговор: доц. д- Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Задължение за подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
ЗДДФЛ. Въпрос: Вярно ли е, че независимо, че изцяло съм уравнила дохода на управителя, който няма никакви други доходи, той следва да подаде годишна декларация, защото получава доходи като управител от две дружества? И вярно ли е, че всяко лице работещо към 31. 12. 2010 г. само по трудови правоотношения при повече от един работодател, като основният работодател е изравнил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи, следва да подава въпреки това годишна декларация до 30.04.2011 г.?
 
 
 Отговор: доц. д- Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Обхват на случаите на авансово облагане на доходи от наем от предпрятието–наемател

ЗДДФЛ. Въпрос: Задължението за авансово облагане на доходите от наем  от предприятието – платец, в сила от 01.01.2011 г.,  се отнася само за наем на недвижимо имущество или има отношение и към следните случаи:

-          наем за предоставен на дружеството личен автомобил от управителя;

-          наем за ползване на стена на къща за рекламни цели?

 

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Подаване на годишна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ от наследници на физическо лице

ЗДДФЛ. Въпрос: ЗДДФЛ. Следва ли наследниците на физическо лице да подават годишна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходите му?

 

 

Отговор: Александра Атанасова, данъчен адвокат

ЗС. Документиране на удържан авансов данък върху наем при учредено вещно право на ползване
ЗС. Въпрос: Собственик съм на магазин, правото на ползване на който  съм прехвърлила на майка си с нотариално заверен договор за право на ползване. Досега майка ми е подавала данъчната декларация и е плащала данъка. Въпросът ми е: след промените, при които вече трябва от всеки наем наемателят да удържа авансов данък - на името на кого следва да бъде изготвен документът за удържания данък - може ли да е на името на майка ми  или задължително трябва да е на мое име, тъй като аз съм собственик.
 
 
Отговор: Александра Атанасова, данъчен адвокат