ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на разходи за лихви единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Регулиране на разходи за лихви единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

 

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

 

 

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разход, отчетен от доставчик за начислен от него или от органа по приходите ДДС

Пример: Разход, отчетен от доставчик за начислен от него или от органа по приходите ДДС 

Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

Пример: Изходящи трансфери на данъчни амортизируеми активи

Пример: Изходящи трансфери на данъчни амортизируеми активи 

Пример: Изходящи трансфери на активи, които не са данъчни амортизируеми активи

Пример: Изходящи трансфери на активи, които не са данъчни амортизируеми активи

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост