Данъци и счетоводство

ЗСч. ЗКПО. Относно отразяване в ГФО на предоставен заем при наличие на преценка на ръководството за несъбираемостта му

Казус. Дружество ABC ООД предоставя заем на дружество XYZ ООД. Заемът е с падеж 31.12.2025 г. без вноски в срока на договора и се дължи изцяло на датата на падежа.

 

Ръководството на дружество ABC ООД, на база неформална информация, с която разполага, има категорично очакване, че този заем няма да бъде погасен (нито частично, нито изцяло) на датата на падежа. Формално и документално липсват доказателства за това - няма споразумение за опрощаване на дълг или оценка от независим оценител и други подобни, т.е. преценката, че вземането е изцяло несъбираемо е в резултат на очакванията на управителния орган на дружество ABC ООД. Същите са споделили горе-описаната информация със съставителя на финансовия отчет.

 

Въпроси:

1. Осланяйки се на НСС, следва ли съставителят на финансовия отчет да отрази това по някакъв начин във финансовия отчет?

2. Ако трябва - в кой елемент (баланс или бележки към отчета) и под каква форма (провизия, преоценка или нещо друго)?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. ЗДДФЛ. Относно счетоводно отчитане на наем за сметка на работодателя за лица по ЗТМТМ

Казус. Дружество е наело лица по ЗТМТМ. Наело е голяма помещение, което е подобрило, за да стане обитаемо. Лицата ефективно няма да плащат наема си сами. Наемът ще бъде заплатен от дружеството, за което ще му бъде издадена фактура и ще бъде поет изцяло за негова сметка. С цел спазване разпоредбите на ЗДДФЛ, ще бъде включен за облагане в трудовото възнаграждение на наетите лица, доколкото няма характер на социален разход. Логично е да бъде и в удръжка, защото лицето ще го получи, ако дружеството не го удържи. Примерно: 1. Има издадена фактура на името на фирмата за наем - примерно 300 лв. на месец, да което е съставена операция примерно 498/401. 2. Тази сума влиза за облагане в трудовото възнаграждение - примерно ако лицето получава 1000 лв. + добавен наем 300 лв. – брутната заплата е 1300 лв., която подлежи на осигуровки, съгласно КСО - 604/421 - 1000 и 604/421 - 300 и следва да се начислят осигуровките. 3. В удръжки трябва също да има сума от 300 лв., но съгласно Директива 2014/36/ЕС, дружеството не може да прави такава удръжка от заплатата. - 421/498 ?? - 300лв.

 

Въпрос:

В този случай как ще се закрие разчетът, ако дружеството не направи удръжки от заплатата?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. ЗДДФЛ. Относно продажба чрез сайт от фирма на предмети втора употреба, предоставени от физически лица

Казус. Фирма продава чрез сайт предмети втора употреба, предоставени от физически лица. Предметите се разиграват на търг, като се продават на участник в търга дал най-добрата цена. Парите от продажбата на предмета идват по сметка на фирмата, която сред удръжка на комисионна за услугата, превежда разликата на собственика на разигравания предмет. Как счетоводно става това. За комисионната фирмата издава фактура.

 

Въпроси:

1. Счита ли се, че фирмата купува разигравания предмет? Ако го купува, не се знае предварително за колко да го купи, защото не знае за колко ще го продаде и колко трябва да преведе на продавача?

2. Фирмата не купува предмета, парите идват при нея като доверител и тя превежда разликата на собственика, но тогава кой ще декларира този доход на физическото лице за целите на ЗДДФЛ?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор